РЕШЕНИЕ №227

Относно: Одобряване на проект за ЧИПР в кв.2 по плана на с.Грашево.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, т.1 от ЗОС, чл.134, ал.2, т.6 и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            22

0

0

22

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            Дава съгласието си в качеството си на орган управляващ общинска собственост относно одобряване на проект за ЧИПР, уличната регулация се променя, като улица с о.т.36-37 се измества по съществуващ на място път и се образува нова улица с о.т.36-36а-37 с ширина 5,00м. Дворищната регулация се изменя, като вътрешната регулационна линия между УПИ ХХV-42 и ХХVІ- общ.се изменя съобразно изградената на място сграда и по искане на възложителя в кв.2 по плана на с.Грашево, Община Велинград.

Възлага  изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.06.2014г., Протокол №13, точка №15 от дневния ред, по вх. №461/09.06.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!