РЕШЕНИЕ №232

Относно: Отчет на Общинска програма за закрила на детето 2013/2014г. и Програма за закрила на детето 2014/2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.20а, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за закрила на детето и след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            23

0

0

23

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Приема Отчет на Общинска програма за закрила на детето 2013/2014г.

            2.Приема Програма за закрила на детето 2014/2015г.

            3.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.2.

            Приложение:

            1.Приема Отчет на Общинска програма за закрила на детето 2013/2014г.

            2. Приема Програма за закрила на детето 2014/2015г.

Възлага  изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.06.2014г., Протокол №13, точка №20 от дневния ред, по вх. №478/16.06.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!