РЕШЕНИЕ №241

Относно: Опрощаване на задължения на Виктор Пламенов Дъвков.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.9, ал.1 от Указ №2773 от 23.12.1980г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата и изпратено искане за произнасяне от администрацията на г-н Президента на Република България с изх.№94-05/47 от 17.03.2014г. по заявление с №94-05-47/13.03.2014г.и след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            20

0

0

20

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            Предлага на г-н Президента на Република България да упражни правомощията си по чл.98, т.12 от Конституцията на Република България като опрости задължението на г-н Виктор Пламенов Дъвков с ЕГН-……………… и с постоянен адрес: гр.Сърница, Община Велинград, ул.”Доспатска” №24, произтичащо от решение №732/2007г. на Окръжен съд Пазарджик.

Възлага  изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.06.2014г., Протокол №13, точка №29 от дневния ред, по вх. №495/17.06.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!