РЕШЕНИЕ №242

Относно: Приемане на измененията и допълненията на Устава/Учредителния акт  на „МБАЛ-Велинград” ЕООД.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 147, ал.2, във връзка с чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ;  чл.11, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества; във връзка с необходимостта от привеждане в съответствие на Устава на „МБАЛ – Велинград”ЕООД с разпоредбите на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            20

0

0

20

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1   В качеството на едноличен собственик на капитала приема измененията и допълненията на Устава/учредителния акт на „МБАЛ Велинград“ ЕООД.

 1. Упълномощава Председателя на Общински съвет гр. Велинград в качеството на представляващ едноличния собственик на капитала, да подпише Устава/Учредителния акт с измененията и допълненията.
 2. Упълномощава управителя на „МБАЛ Велинград” ЕООД да извърши вписването на Устава/Учредителен акт в Агенция по вписванията – Търговски регистър, съгласно изискванията на Търговския закон.

Приложение: Устав/Учредителен акт на „МБАЛ-Велинград” ЕОД.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.06.2014г., Протокол №13, точка №30 от дневния ред, по вх. №499/23.06.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

     

„МБАЛ-ВЕЛИНГРАД” ЕООД ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД БУЛ.”СЪЕДИНЕНИЕ” № 49

УПРАВИТЕЛ ТЕЛ. 0359 5-34-09 ; ФАКС 0359 5-42-70

e-mail mbal_velingrad@mail.bg

                                                                                                           

У  С  Т  А  В

 1. I.                   ОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1 „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ВЕЛИНГРАД” ЕООД наричана за кратко по долу „МБАЛ ВЕЛИНГРАД” ЕООД или  „ДРУЖЕСТВОТО” е образувана със Заповед № РД 20-31/01.08.2000г. на Министъра на здравеопазването чрез преобразуване на публично здравно заведение Общинска болница гр. Велинград, извършено на основание чл. 10 ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

 1. II.                ФИРМА,СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2 Дружеството осъществява дейността си под формата на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ВЕЛИНГРАД” ЕООД наричана за кратко „МБАЛ ВЕЛИНГРАД” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Велинград Бул.”Съединение” № 49.

 1. III.             ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3  Предметът на дейност на дружеството е осъществяване на болнична помощ.

 1. IV.              СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4  Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, различно от това на Едноличния собственик на капитала, работи със самостоятелен баланс и банкови сметки и е правоприемник на Общинска болница гр. Велинград с активи,пасиви,права и задължения, приети по изготвен баланс към 30.06.2000 година.

Чл. 5  Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задължения на дружеството е ограничена до размера на основния капитал.

 1. V.                 КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6 /1/  Капиталът на „МБАЛ ВЕЛИНГРАД” ЕООД е общо 1 781 000 лева /един милион седемстотин осемдесет и една хиляди лева/, от които 1 781 000 лева /един милион седемстотин осемдесет и една хиляди лева/ са разпределени на 178 100 дяла /сто седемдесет и осем хиляди и сто дяла/ с номинална стойност от 10/десет/ лева; апортна /непарична/ вноска на недвижимо имущество в общ размер на 1 202 000 /един милион двеста и две хиляди/ лева, представляваща стойността на  описаните по-долу недвижими имоти:

1) УПИ Х-7278-ЗА УСЛУГИ В КВ. 65/ШЕСТДЕСЕТ И ПЕТИ/ ПО ПЛАНА НА ГРАД ВЕЛИНГРАД С ПЛОЩ НА ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТОТ 2744 КВ.М./ДВЕ ХИЛЯДИ СЕДЕМСТОТИН ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТИРИ КВАДРАТНИ МЕТРА/, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖЕЛЕЗОБЕТОННА /ПАНЕЛНА/ СГРАДА С ИЗБЕН ЕТАЖ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 518.44 КВ.М. /ПЕТСТОТИН И ОСЕМНАДЕСЕТ ЦЯЛО И ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ СТИТНИ КВАДРАТНИ МЕТРА/ И С РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 2073.76 КВ.М. /ДВЕ ХИЛЯДИ  СЕДЕМДЕСЕТ И ТРИ ЦЯЛО И СЕДЕМДЕСЕТ И ШЕСТ СТОТНИ КВАДРАТНИ МЕТРА/ ЕКАТТЕ 10450/ДЕСЕТ ХИЛЯДИ ЧЕТИРИСТОТИН И ПЕТДЕСЕТ/ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ОДОБРЕН СЪС ЗАПОВЕД № 300-4-12/23.03.2004Г. НА АГЕНЦИЯ ПО КАДАСТЪРА, РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН Е ОДОБРЕН С РЕШЕНИЕ № 229/04.08.2004Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ВЕЛИНГРАД. Стойност: 866 000 лева /осемстотин шестдесет и шест хиляди лева/.

Номер на акт за назначаване на вещи лица: 20090706123536/09.07.2009г.

Обстоятелство вписано в Търговския регистър с вх. № 20090805121616.

2)                 Обособен самостоятелен обект, представляващ Склад Клинична лаборатория,  с индификатор №501.7277.1.2 със застроена площ 24 кв.м., находящ се на сутерен/етаж 0/ в четириетажната масивна железобетонна сграда на Поликлиниката в УПИ №VIII 7277- за поликлиника в кв.65 по плана на гр.Велинград, ведно с 24/3986ид.ч. от общите части на сградата и от урегулирания поземлен имот.

3)                 Обособен самостоятелен обект, представляващ Работилница, с индификатор №501.7277.1.1 със застроена площ 105 кв.м., находящ се на сутерен /етаж 0/ в ниското едноетажно тяло на четириетажната масивна железобетонна сграда на Поликлиниката в УПИ №VIII-7277- за поликлиника в кв.65 по плана на гр.Велинград, ведно с 105/3986 ид.ч. от общите части на сградата и от урегулирания поземлен имот.

4)                  Обособен самостоятелен обект, представляващ Работилница 2, с индификатор №501.7277.1.11 със застроена площ 42 кв.м..находящ се на сутерн /етаж 0/ в ниското едноетажно тяло на четириетажната масивна железобетонна сграда на Поликлиниката в УПИ №VIII-7277-за поликлиника в кв.65 по плана на гр.Велинград. ведно с 42/3986ид.ч. от общите части на сградата и от урегулирания поземлен имот.

5)                  Обособен самостоятелен обект, представляващ Микробиологична лаборатория,  с индификатор №501.7277.1.1 със застроена площ 219 кв.м., находящ се на сутерен /етаж 0/ в четириетажната масивна железобетонна сграда на Поликлиниката в УПИ №VIII-7277-за поликлиника в кв.65 по плана на гр.Велинград, състояща се от следните 7 помещения: Коридор с индификатор №501.7277.1.3 със застроена площ 48 кв.м., WС—санитарен възел/тоалетна-баня/ с индификатор №501.7277.1.4 със застроена площ 10 кв.м.; Склад с индификатор №501.7277.1.6 със застроена площ 15 кв.м.;

Лаборатория 2 с индификатор №501.7277.1.7 със застроена площ 24 кв.м., Лаборатория 3 с индификатор №501.7277.1.8 със застроена площ 31 кв.м. Лаборатория 4 с индификатор №501.7277.1.9 със застроена площ 33 кв.м.; Лаборатория с индификатор №501.7277.1.10 със застроена площ 58 кв.м., ведно с 225/3986 ид.ч. от общите части на сградата и от урегулирания поземлен имот.

            Стойността на гореописаните имоти /т.2-т.5/ възлиза на 336 335 лева / триста тридесет и шест хиляди триста тридесет и пет лева/, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по акт за назначаване на вещи лица № 20110112161817/17.01.2011г. на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието на Република България.

            Вносителят се легитимира като собственик на гореописаните имоти с Акт за частна общинска собственост № 529/29.03.2010г., издаден от Кмета на Община Велинград, вписан в Служба по вписванията с вх. № 370/30.03.2010г. Акт № 12, ТОМ II /втори/, парт.Кн. 129.

            Общата стойност на непаричната/апортна/ вноска на посочените по-горе недвижими имоти възлиза на 1 202 000 лева /един милион двеста и две хиляди лева/.

/2/  Едноличен собственик на капитала на „МБАЛ ВЕЛИНГРАД” ЕООД е ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД.

/3/  Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

 1. Увеличаване на дружествените дялове.
 2. Записване на нови дялове.
 3. Приемане на съдружник/ци/.

4/  Капиталът не може да бъде намален под минимално установения размер от 5000 лева /пет хиляди лева/.

/5/  Намаляването на капитала извън хипотезата на предходната алинея се извършва с решение за изменение на устава при спазване на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон. В решението се посочва целта на намаляването; размерът му  и начинът по който ще се извърши, същото следва да бъде обнародвано в Държавен вестник, като в обявлението за това дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или изплати на кредиторите си задълженията към датата на обнародването, които не са съгласни с намалението.

Съгласието на кредиторите с намаляването на капитала се предполага, ако до 3 /три/ месеца от обнародването в Държавен вестник те не изразят писмено несъгласието си.

След изтичане на тримесечния срок по предходния пункт изменението на устава, с което се намалява капитала се вписва в Търговския регистър.

Чл. 7  Дружествения дял може да бъде прехвърлен на трето лице, след изпълнение изискванията на ЗППДОП и ЗОС, с вписване на новонастъпилото обстоятелство в Търговския регистър.

 1. VI.              УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8 /1/  Дружеството се управлява от Едноличен собственик на капитала – ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД чрез ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ВЕЛИНГРАД, който има правомощията на Общо събрание на съдружниците в дружество с ограничена отговорност по чл. 117 от Търговския закон.

/2//изм. от 26.06.2014г./  Общото събрание:

1. изменя и допълва учредителния акт на дружеството;

2. преобразува и прекратява дружеството;

3. приема годишния счетоводен отчет и баланса, взема решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане и за изплащане на тантиеми и техния размер;

4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. назначава контрольор, ако е предвиден и определя възнаграждението му;

7. избира и освобождава дипломирания експерт-счетоводител на дружеството;

8. взема решения за откриване или закриване на клонове;

9. взема решения за участие в други дружества, съгласно чл.51а от ЗОС.

10. взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;

11. взема решения за придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина;

12. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

13. взема решения за допълнителни парични вноски;

14. дава разрешение за кредитиране на трети лица и за даване на обезпечения в полза на трети лица;

15. дава разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

16. дава разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;

17. дава разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година, както и за сключване на договори за наем за срок над 3 години независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив;

18. дава разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;

19. дава разрешение за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството;

20. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;

21. дава съгласие за закупуване на ДМА над 10 000 лева;

22. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от учредителния акт.

Чл. 9  Решенията на Общото събрание, които се отнасят до вписванията по чл. 119 ал. 2 от Търговския закон следва да бъдат заявени и вписани по партидата на дружеството в Търговския регистър.

Чл. 10 /1/  /изм. от 26.06.2014г./ Управителя се избира, съгласно изискванията на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, с мандатни права за срок от три години, като договорът за управление със същия се сключва от Кмета на Община Велинград на основата на проведен публичен подбор в двуседмичен срок след влизане на решението в сила, като в случай, че кмета не изпълни това си задължение в срок, то договора се сключва в двуседмичен срок от Председателя на Общински съвет.

/2/ /нова от 26.06.2014г./  Управител може да бъде само физическо лице, съгласно чл.63 ал.1 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/.

/3/ /нова от 26.06.2014г./ Управителят:

1. организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и в съответствие с учредителния акт и решенията на общински съвет Велинград;

2. представлява дружеството;

3. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;

4. одобрява щатното разписание на дружеството;

5. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на ОбС Велинград.

6.подава изискуемите декларации, отчети и данни.

             /4/ /нова от 26.06.2014г./ Не може да бъде управител физическо лице, което:

1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;

2. участват в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. заемат длъжност в ръководни органи на други дружества;

4. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност до изтичането на срока на наказанието;

5. са управители, контрольори, членове на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;

6. са народни представители, общински съветници, кметове на общини, кметове на райони или кметства, кметски наместници, заместник-кметове на общини, секретари на общини, секретари на райони;

7. са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация;

8. лицата по чл.141,ал.8 от Търговския закон.

/5/ /нова от 26.06.2014г./ Забраните по ал. 4, т. 1, 2 и 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството и няма разрешение на Общото събрание.

Чл. 11 /изм. от 26.06.2014г./ Контрольор на дружеството се избира, съгласно изискванията на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, с мандатни права за срок от три години, като договорът за контрол със същия се сключва от Кмета на Община Велинград на основата на проведен публичен подбор в двуседмичен срок след влизане на решението в сила, като в случай, че кмета не изпълни това си задължение в срок, то договора се сключва в двуседмичен срок от Председателя на Общински съвет.

Чл. 12 /1/ /нова от 26.06.2014г./ Права и задължения на Контрольора:

1. Осъществява контрол за изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, разпорежданията на едноличния собственик на капитала, спазване изпълнението на устава, действащата наредба на Общински съвет, решенията на Общото събрание от управителния орган на дружеството;

2. Контролира финансово – стопанската дейност на дружеството;

3. Следи за опазване имуществото на дружеството и ползването му по предназначение съобразно действащата нормативна уредба;

4. Изисква и получава копия от финансовите отчети, годишния баланс, справки за дружествените дела, бизнес – програмата и други;

5. Извършва проверка на годишния финансов отчет и счетоводния баланс на дружеството преди проверката му от дипломиран експерт – счетоводител и приемането им от Общото събрание;

6. В 15-дневен срок,  след изтичането на всяко тримесечие, както и след приключване на финансовата година внася писмен отчет пред Общото събрание и Кмета на Община Велинград  за осъществения контрол съобразно задълженията си и дава безпристрастна оценка за действителното състояние на дружеството и неговото управление;

7. Следи за опазване имуществото на дружеството и предлага мерки за отстраняване на констатирани пропуски и нарушения;

8. Контрольорът не се намесва в оперативното управление на дружеството и не разпространява информация за същото и съконтрагентите, получена по повод изпълнение на служебните си задължения;

9. Уведомява незабавно писмено Общото събрание ако загубите на дружеството надхвърлят една четвърт от капитала му, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под вписания капитал.

/2/ /предишна ал.1 второ изр. изм. от 26.06.2014г./  В изпълнение на своите правомощия контрольорът има право на достъп до документацията, включително и счетоводната такава на дружеството.

/3/ /предишна ал. 2 изм. от 26.06.2014г./  Не може да бъде контрольор:

1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;

2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по т. 1;

3. лишените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;

4. /нова от 26.06.2014г./ управителите или членовете на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;

5. /нова от 26.06.2014г./ лица, които са народни представители, общински съветници, кметове на общини, кметове на райони или кметства, кметски наместници, заместник-кметове на общини, секретари на общини, секретари на райони;

6. /нова от 26.06.2014г./ лица, които са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинска администрация.

 

 

 1. VII.           ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 13  Дружеството води книга за дяловете, в която се вписва дела на всеки съдружник в случай на приемане на нов/и/ съдружник/ци/.

 1. VIII.        ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 14  Дружеството се прекратява по решение на Едноличния собственик на капитала при обявяване в несъстоятелност.

Чл. 15  При прекратяване на дружеството на основание чл. 154 от Търговския закон се открива производство по ликвидация, която се извършва по реда на Търговския закон.

 1. IX.              ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

§1 Финансовата година започва на 01.01. и завършва на 31.12 всяка една година.

§2 Трудовите правоотношения и общественото осигуряване на работниците и служителите на дружеството се уреждат съобразно действащите трудово законодателство и Наредби по Кодекса на труда.

§3 Дружеството се образува без определен срок.

§4 Измененията на настоящия Устав са приети с Решение №242 на Общински съвет- Велинград, от заседание проведено на 26.06.2014г., Протокол №13.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                               /Дияна Кехайова/

Коментарите са изключени!