РЕШЕНИЕ №243

Относно: Допълнение на Решение №210/29.05.2014г. на ОбС – Велинград

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.73, ал.5, чл.74, ал.6, чл.76 и чл.79 от ЗГ, Решение №305 от 04.10.2005г. на ОбС – Велинград,  чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.125 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            20

0

0

20

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

Допълва т.2 на Решение №210/29.05.2014г. на Общински съвет – Велинград, както следва:

Било:    

 2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да предприеме всички законови действия съгласно чл. 79 от ЗГ, след  изпълнение на т.1  от настоящето решение.

            Става:

            2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да предприеме всички законови действия съгласно чл.73, ал.5 и чл. 79 от ЗГ, след  изпълнение на т.1  от настоящето решение.

            Останалата част от решението не се променя.

           

Възлага  изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.06.2014г., Протокол №13, точка №31 от дневния ред, по вх. №503/25.06.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!