ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

      На основание чл.8, ал.9 и 10 от ЗОС и във връзка с чл.13г, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Велинград през 2014г., както следва:

      В част „Продажби т.2. По чл.35, ал.3(продажба на терени, върху които е реализирано ОПС), абз.”при подаване на заявление от собственици на законно построени сгради” с текста:

- ПИ №024161 с площ 1.159 дка,ливада,десета категория в местноста”Реката” по КВС на землище с.Медени поляни съгласно Протоколно решение одобрено със Заповед №РД-06-9/19.01.2012г.

- ПИ №024162 с площ 0.512дка, ерозир.ливада, десета категория в местноста”Реката” по КВС на землище с.Медени поляни съгласно Протоколно решение одобрено със Заповед №РД-06-9/19.01.2012г.

                                                               

Коментарите са изключени!