ПРОЕКТО БЮДЖEТ – 2015Г.

ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД

 

 

П  Р  О  Е  К  Т  О   Б  Ю  Д  Ж  Е  Т  – 2015Г.

 

НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ПРИХОДНА ЧАСТ:                                                                                -              19 565 919

 

- Приходи с държавен характер:                                                  -              11 964 106  

  • обща допълваща субсидия                                                          -              11 964 106

-  Приходи с общински характер:                                                 –                601 813            

  • имуществени данъци                                                                     –                1 743 100
  • неданъчни приходи                                                                        -                4 340 005
  • обща изравнителна субсидия                                                     -                2 159 200
  • трансфер за зимно поддържане                                                 -                   100 300
  • целева субсидия за капиталови разходи                               -                    764 200

     в т. ч. за изграждане и основен ремонт общински пътища    -                    410 300

  • погашения по дългосрочни заеми от други лица – 2015г.- §8382 / – /

в т. число фонд „ ФЛАГ„ – §8387 / – /                                                   –                       76 700

Заеми от  други лица в страната в т .число

Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната               –                    300 000

Погашения по заеми от други лица в страната „ ПУДОС”            -                     213 428

  • Друго финансиране §93-39 – операции с пасиви                  -                    914 864
  • погасяване на просрочени задължения от минали години         –     380 000
  •  просрочени вземания от минали години                                               380 000

РАЗХОДНА ЧАСТ:                                                                                  -                 19 565 919

                           

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ                                            -                 11 964 106        

                                                                      

Функция “Общи държавни служби” – в т.ч.                                       -                   1 051 500   

Д-ст.:  “Общинска администрация”

            §0100-заплати и възнаграждения на персонала                          -                     816 028

            §0200-др. възнаграждения на персонала                                      -                       42 703

            §0500- осигурителни вноски от работодателя                            -                     192 769

            Всичко :                                                                                            –                  1 051 500           

 

Функция “Отбрана и сигурност” –  в т. ч.                                            -                       87 381      

Д- ст.: “Отбранително – мобилизационна подготовка”

            §0200 – др. възнаграждения на персонала                                   -                       43 962

            §0500 – осигурителни вноски от работодател                              -                         7 156

            §1000- издръжка                                                                             -                       10 272

            Всичко :                                                                                                                    61 390

Д-ст.: “Други д-сти по вътрешната сигурност“

            §0200 – други възнаграждения на персонала                              -                       15 300

            §0500  – осигурителни вноски от работодателя                          -                         2 662

            §1000 – издръжка                                                                            -                         8 029

            Всичко :                                                                                           -                       25 991

 

 Функция „Образование„                                                                       -                   9 211 440

 

Функция „Здравеопазване„                                                                    -                      285 696

Д- ст.: ”Детски ясли , детски кухни и яслени групи към ОДЗ„

            §0100  – заплати на персонала , нает по тр. договор                   -                       40 476

            §0200  – други възнаграждения и плащания                                -                         5 413

            §0500  – задължителни осигурителни вноски                             -                         7 043

            §1000  – издръжка                                                                            -                         9 768

            Всичко :                                                                                            -                       62 700

Д-ст.: ”Здравен кабинет в ЦДГ и ООУ„

            §0100  – заплати на персонала , нает по тр. договор                   -                      159 372

            §0200  – други възнаграждения и плащания                                -                         6 541

            §0500  – задължителни осигурителни вноски                              -                       27 730

            §1000  – издръжка                                                                            -                       19 073

            Всичко :                                                                                           -                      212 716

Дейност.: ”Други дейности по здравеопазването„

            §0101 – заплати на персонала ,нает по тр. договор                    -                         8 964

            §0500 – задължителни осигурителни плащания                         –                         1 316

            Всичко :                                                                                           –                       10 280

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”             -                       997 489

Д-ст.: ”Домове за стари хора„

            §0100  – заплати на персонала , нает по тр. договор                   -                       105 226

            §0200  – други възнаграждения и плащания                                –                          5 396

            §0500  – задължителни осигурителни вноски                             –                        21 660

            §1000  – издръжка                                                                            -                      113 518

            Всичко :                                                                                           -                      245 800

Д-ст.: “Дневен център за деца с увреждания”

            §0100  – заплати на персонала , нает по тр.договор                    -                         79 000

            §0200  – други възнаграждения и плащания                                -                           8 200

            §0500  – задължителни осигурителни вноски                             –                         15 200

            §1000  – издръжка                                                                            -                         38 120

            Всичко :                                                                                           -                        140 520

Д-ст.: ”Дневен център за възрастни хора с увреждания”

            §0100- заплати на персонала , нает по тр.договор                      -                          60 048

            §0200- други възнаграждения и плащания                                  -                            1 255

            §0500- задължителни осигурителни вноски                               –                          11 087

            §1000  – издръжка                                                                            -                       132 535

            Всичко :                                                                                           -                        204 925

 Д-ст.: „Център за обществена подкрепа„

            §0100 – заплати на персонала по тр. правоотношения              –                         49 800

            §0200  – други възнаграждения и плащания                                -                            1 494

            §0500 – задължителни осиг. плащания ат работодател              -                         10 543

            §1000  – издръжка                                                                            -                          41 303

            Всичко :                                                                                           -                        103 140

Д-ст.: ”Защитени жилища„

            §0100- заплати на персонала по тр. правоотношения                –                          28 480

            §0200- други възнаграждения и плащания                                  -                              900

            §0500- задължителни осигурителни вноски                               –                            5 753

            §1000  – издръжка                                                                            -                          18 851

            Всичко :                                                                                            -                          53 984

Д-ст.: „Център за настаняване от семеен тип„

            §0101- заплати на персонала по тр. правоотн.                            -                        106 372

            §0200 – други възнагр. и плащания                                             -                            3 190

            §0500 – задължителни осиг. плащания                                        -                          20 651

            §1000  – издръжка                                                                            -                         118 907

            Всичко :                                                                                           -                         249 120

Функция „Почивно дело , култура и религиозни дейности”           -                        330 600

Д-ст.: ”Музей и художествени галерии с регионален характер”

            §0100  – заплати на персонала , нает по тр.договор                    -                           61 793

            §0200  – други възнаграждения и плащания                                -                             7 657

            §0500  – задължителни осигурителни вноски                             -                           12 610

            §1000  – издръжка                                                                            -                           30 940

            Всичко :                                                                                           -                         113 000

Д- ст.: ”Читалища”

            §4500  – субсидии за организации с нестопанска цел                -                         217 600

            Всичко :                                                                                           -                         217 600

           

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ –                                              -                        7 601 813     

 

Функция  ”Общи държавни служби„                                                   -                        1 406 267

Дейност „Общинска администрация„

§ 1000 – издръжка                                                                                      -                        1 217 103

Всичко:                                                                                                        –                         1 217 103

Дейност „Общински съвет„                                                                      -

§0100 – заплати и възнаграждения на персонала                                               -                           148 836

§0500- задължителни осигурителни вноски                                           -                             23 328

§1000- издръжка                                                                                          -                             17 000

Всичко :                                                                                                       -                           189 164

Функция „Отбрана и сигурност„                                                          -                             16 000

Дейност „Ликвидиране на последици от стихийни

бедствия и производствени аварии”

§1000- издръжка                                                                                         -                              16 000

Всичко :                                                                                                       -                              16 000

Функция „Образование„                                                                                                    

Дейност „ЦДГ„                                                                                           -                           709 171

§1000- издръжка                                                                                         -                            685 000

Всичко :                                                                                                       -                            685 000

Дейност ”Извънучилищни дейности”

§1000 – издръжка                                                                                       -                               15 000

Всичко :                                                                                                      -                               15 000

Дейност „Други дейности по образованието”                                                

§0100 – заплати и възнаграждения на персонала                                   -                                 7 260

§0200 – други възнаграждения и плащания”                                          -                                     218

§0500 – задължителни осиг. вноски от работодател                              -                                  1 313

§1000 – издръжка                                                                                                                              380

Всичко:                                                                                                        -                                  9 171

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи„             -                              439 128

 

Дейност „Домашен социален патронаж”                                                                               240 000

Дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и др.”

§1000 – издръжка                                                                                       -                                21 000

Всичко:                                                                                                        -                                21 000

Дейност „Програми за временна заетост” –

§1000 – издръжка                                                                                       -                                25 000

Всичко :         -                                                                                                                             25 000

Дейност :” Социален асистент „

§0100 – заплати и възнаграждения на персонала                                               -                             126 000

§0200 – други възнаграждения и плащания                                           -                                     320

§0500 – задължителни осиг. вноски от работодател                              -                                22 808

§1000 – издръжка                                                                                       -                                   4 000

Всичко:                                                                                                        -                              153 128

Функция „ Жилищно строителство, БКС и

 опазване на околната среда”                                                                 -                          2 559 300     

 

Група :”Жилищно строителство и комунално стопанство„                  -                             518 999     

                                                                                                                        

Дейност „УКРДЖСТР”

§0100 – заплати и възнаграждения на персонала                                   -                              57 560

§0200 – други възнаграждения на персонала                                          -                                1 964

§0500 – задължи осиг. вноски от работодател                                        -                               10 420

§1000 – издръжка                                                                                       -                                  6 150

Всичко:                                                                                                        -                               76 094

Дейност: „Водоснабдяване и канализация”

§1000 – издръжка                                                                                       -                                    24 000

Всичко:                                                                                                       -                                    24 000

Дейност „Осветление на улици и площади”

§1000 – издръжка                                                                                          -                               345 123

Всичко:                                                                                                       -                                  345 123

Дейност „Други дейности по жилищното строителство”

§0100 – заплати и възнаграждения на персонала                                   -                                    10 496

§0200 – други възнаграждения на персонала                                         -                                         476

§0500 – задължи осиг. вноски от работодател                                        -                                      1 900

§1000 – издръжка                                                                                       -                                     60 910

Всичко:                                                                                                       -                                      73 782

Група : ”Опазване на околната среда„                                                    -                                 2 040 301

Дейност „Озеленяване”

§0100 – заплати и възнаграждения на персонала                                   -                                    10 496

§0200 – други възнаграждения на персонала                                         -                                          356

§0500 – задължи осиг. вноски от работодател                                        -                                       1 904

§1000 – издръжка                                                                                      -                                    257 878

Всичко:                                                                                                      -                                    270 634

Дейност „Чистота”

§0100 – заплати и възнаграждения на персонала                                 -                                        26 100

§0200 – други възнаграждения на персонала                                        -                                            864

§0500 – задължи осиг. вноски от работодател                                      -                                          4 724

§1000 – издръжка                                                                                      -                                  1 707 821

Всичко:                                                                                                      -                                  1 739 509

                                 

 

Дейност ”Други дейности по опазване на околната среда„

§0200– други възнаграждения на персонала                                         -                                    6 840

§0500 – задължителни осиг.вноски от работодател                             -                                     1 238

§1000- издръжка                                                                                      -                                    22 080

Всичко :                                                                                                    -                                   30 158

Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”         -                                    348 042

Група „Култура”                                                                                      -                                   244 490                        

Дейност „Радиотранслационни възли”

§0100 – заплати и възнаграждения на персонала                                 -                                    19 560

§0200 – други възнаграждения на персонала                                       -                                          588

§0500 – задължи осиг. вноски от работодател                                      -                                       3 540

§1000 – издръжка                                                                                     -                                       7 140

Всичко:                                                                                                     -                                      30 828

Дейност „Обредни домове и зали”

§0100 – заплати и възнаграждения на персонала                                 -                                     87 456

§0200 – други възнаграждения на персонала                                       -                                        3 112

§0500 – задължи осиг. вноски от работодател                                      -                                      18 724

§1000 – издръжка                                                                                     -                                       24 370

Всичко:                                                                                                     -                                      133 662

Дейност „Други дейности по културата”

§1000- издръжка                                                                                       -                                      80 000

Всичко:                                                                                                     -                                       80 000

Група „Почивно дело”                                                                            -                                        23 552

Дейност „ Дейности по почивното дело и социалния отдих”

§0100 – заплати и възнаграждения на персонала                                 -                                         4 560

§0200 – други възнаграждения на персонала                                       -                                          3 816

§0500 – задължи осиг. вноски от работодател                                      -                                           1 476

§1000 – издръжка                                                                                     -                                         13 700

Всичко:                                                                                                      -                                        23 552

Група „Физическа култура и спорт”                                                      -                                         80 000

Дейност „Спортни бази за спорт за всички”

§4500- субсидия                                                                                                                                   80 000

Всичко:                                                                                                     -                                           80 000

в това число: За подпомагане на спортни клубове                             -                                           80 000                                                                                                                                                                                                                                                                 

Функция “Икономически дейности и услуги”                                -                                       1 150 705   

Група „Транспорт и съобщения”

                                                                                                                   -                                          398 149

Дейност “Служби и дейности по поддържане, ремонт

и изграждане на пътища”

§0100 – заплати и възнаграждения на персонала                                -                                           146 466

§0200 – други възнаграждения на персонала                                                                                       4 796

§0500 – задължи осиг. вноски от работодател                                     -                                             26 513

§1000 – издръжка                                                                                    -                                           220 374

Всичко:                                                                                                    -                                            398 149

Група „Други дейности по икономиката”                                          -                                  

                                                                                                                                                                752 556

Дейност „Други дейности по икономиката”

§0100 – заплати и възнаграждения на персонала                              -                                               128 424

§0200 – други възнаграждения на персонала                                    -                                                  64 476

§0500 – задължи осиг. вноски от работодател                                   -                                                 31 228

§1000- издръжка                                                                                   -                                                 26 640

Всичко:                                                                                                   -                                               250 768

Дейност „Общински пазари и тържища”                                                      -                                                400 000

Дейност „Други дейности по икономиката”                                    -                                                   75 000

      /ОП “ТИЦ” /

Дейност ”Приюти за безстопанствени животни„

§0200 – други възнаграждения на персонала                                    -                                                      4 560

§0500 – задълж. осиг. воски от работодател                                      -                                                         828

§1000 – издръжка                                                                                  -                                                    21 400

Всичко :                                                                                                 -                                                    26 788

Функция „Разходи некласифицирани в други функции”          -                                                  192 000            

Дейност „Разходи за лихви”

§2221 – разходи за лихви от др. банки в страната                             -                                                  192 000

Всичко :                                                                                                 -                                                  192 000

Дофинансиране на Държавни дейности със собствени приходи

 

Функция „ Образование „                                                                 –                                                      17 000

Програма за капиталови разходи                                                                          -                              764 200

в т.число за ремонт и изграждане на

общински пътища                                                                               -                                                      410 300

            ИВАН ЛЕБАНОВ : / П /

            Кмет на Община Велинград

            Съгласувал : / П /

            Филип Ангелов

            Директор Дирекция „ ФСД „

            Изготвил : / П /

            Калинка Йовчева

            Мл. Експерт Дирекция „ ФСД „

Коментарите са изключени!