РЕШЕНИЕ №444

Относно: Постъпило искане от Общинска служба по земеделие-Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследници на Мустафа Махмудов  Перчинков в землището на с.Драгиново.
                                                                                                             

            На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА във връзка с ал.2 от ЗМСМА и на основание §27,ал.2,т.1 и т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

 

1.ПРЕДОСТАВЯ проектни поземлени имоти- №292177 с площ 1.387дка, който е част от №292042 в м.„Липовец” и НТП-полска култура,категория-девета;имот№292148 с площ 1.628дка, който е част от №292045 в м.”Липовец” и НТП-полска култура,категория-девета по КВС на землище с.Драгиново на наследници Мустафа Махмудов Перчинков, чието право на собственост се възстановява с Решение №Д325/16.12.1992г. на ПК гр.Велинград.Същите са възстановени на Община Велинград по преписка с вх.№2092-Г от 21.05.1992г. с Решение №2092-Г от 12.03.1996г по чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ.

2.Задължава Кмета на Община Велинград проектните поземлени имоти  по КВС на землище с.Драгиново, да се отпишат от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.

    Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-710/15.04.2014г.-Мустафа Мехмед Перчинков, за сведение и изпълнение.

Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград.

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.2014г., Протокол №20, точка №18 от дневния ред, по вх.№960/09.12.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!