РЕШЕНИЕ №445

Относно: Разрешава изработване  на ПУП на плана за регулация и застрояване  за промяна предазначението на земеделска земя и ПУП-ПП за трасета за електрозахранване и водоснабдяване на ПИ 011041. м. ‘Анезица’
 

 

 На основание чл.108,ал.2.от ЗУТ .чл 21 ал.1 т.8 и т.11,чл44ал.2 от ЗМСМА, чл.124а,ал1,чл.135,ал.3,чл.193,ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

          1.Разрешава изработване на ПУП-  план за регулация и застрояване  за промяна предазначението на земеделска земя и ПУП-ПП за трасета за електрозахранване и водоснабдяване на ПИ 011041.Местност «Анезица», Общ Велинград ЕКАТТЕ 10450.

           2.  Дава съгласието си за учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ за трасе на подземен електропровод и водопровод през Общински имоти-полски път № 008028 и 011026.                

           3. Одобрява идейното предложение по чл125 от ЗУТ.

           4. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1 и т.2.

 

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.2014г., Протокол №20, точка №19 от дневния ред, по вх.№937/04.12.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!