РЕШЕНИЕ №446

Относно: Промяна характера на собствеността на ПИ № 214 попадащ в УПИ I-„За озеленяване” в кв. 10 по плана на с. Всемирци, кметство с.Света Петка, общ. Велинград от публична общинска собственост в частна общинска собственост. Искането е по повод постъпило заявление вх.№032-02-931/05.08.2013 г . от Ибраим Мехмед Джихан

На основание на  чл. 3, ал. 3, чл. 6, ал. 1 и ал.3 от ЗОС, чл. 62а, ал. 2 и ал.4 от ЗУТ,чл.31, ал.1, т.5 от Наредбата №7/22.12.2003 г. на правилата и нормите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,  и чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, и поради това , че отреденото мероприятие “за озеленяване” не е осъществено към настоящия момент, което налага извода, че процесният имот не е имал отреденото му предназначение, не се е ползвал и не се ползва като такъв, и следователно няма предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС, т.е. няма характера на озеленена площ за широко обществено ползване, предназначен за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

16

0

7

23

29

            Поради недостатъчно мнозинство Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

1.Отказва да промени характера на собствеността на ПИ № 214, попадащ в УПИ № I-„За озеленяване” в кв. 10 по плана на с. Всемирци, кметство с. Света Петка, общ. Велинград от публична общинска собственост в частна общинска собственост .

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.2014г., Протокол №20, точка №20 от дневния ред, по вх.№951/09.12.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!