РЕШЕНИЕ №447

Относно: Даване разрешение за изработване на проект за ПУП – схема за трасе на подземен водопровод за минерална вода – присъединяване от т.”А”-шахта в улица/им.№9668/ между о.т.1305 и №1301 до т.”В”-хотелски комплекс ”Примавера” в УПИ №VIII-6424, 6425, 6426, 6427, 6428, 6429, 6430- “За хотел, ресторант, търговия, обществени услуги, СПА център, басейн и рекреация” в кв. 9 по плана на гр.Велинград.

       На основание чл.21 ал.(1) т.8, чл.44, ал.(2) от ЗМСМА и във връзка с чл.64, ал.1,2 и 5 от ЗУТ, чл.124а от ЗУТ  и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

         1. Разрешава изработване на ПУП – схема за трасе на подземен водопровод за минерална вода – присъединяване от т.”А”-шахта в улица/им.№9668/ между о.т.1305 и №1301 до т.”В”-хотелски комплекс”Примавера”в УПИ №VIII-6424, 6425, 6426, 6427, 6428, 6429,6 430- “За хотел, ресторант, търговия, обществени услуги, СПА център,басейн и рекреация” в кв. 9 по плана на гр.Велинград.

    2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1.

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.2014г., Протокол №20, точка №21 от дневния ред, по вх.№952/09.12.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!