РЕШЕНИЕ №448

Относно: Даване разрешение за изработване на проект за ПУП – схема за трасе на подземен водопровод за минерална вода – изменение и удължаване от съществуващ при о.т.1478 на ул.„Цар Самуил”до УПИ № II-6651-за почивен дом, кв. 383 по плана на гр. Велинград.

  На основание чл.21 ал.(1) т.8, чл.44, ал.(2) от ЗМСМА и във връзка с чл.64,ал.1,2 и 5 от ЗУТ, чл.124а от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

1. Разрешава изработване на ПУП – схема за трасе на подземен водопровод за минерална вода – изменение и удължаване от съществуващ при о.т.1478 на ул.„Цар Самуил” до УПИ № II-6651-за почивен дом, кв. 383 по плана на гр. Велинград.

2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1.

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.2014г., Протокол №20, точка №22  от дневния ред, по вх.№954/09.12.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!