РЕШЕНИЕ №449

Относно: Даване на съгласие по изработен на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация, засягащ УПИ № ІІІ-55 в кв. 11 по плана на с. Света Петка, така че вътрешните регулационни линии на същия се поставят в съответствие с одобрените по заповед № 1198/24.11.1989 г. Във връзка с това се променят и регулационните граници на съседните УПИ №№ ІІ-54, ІV-53, VІ-58 в същия квартал.

На основание чл.21, ал,1  т.8 и т. 11 от ЗМСМА; чл. 128 ал. 3 от ЗУТ, чл. 131 ал. 2 т. 1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

8

21

29

            Поради недостатъчно мнозинство Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

  1. Не дава  съгласие по изработен на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация, засягащ УПИ № ІІІ-55 в кв. 11 по плана на с. Света Петка, така, че вътрешните регулационни линии на същия се поставят в съответствие с одобрените по заповед № 1198/24.11.1989 г. Във връзка с това се променят и регулационните граници на съседните УПИ №№ ІІ-54, ІV-53, VІ-58 в същия квартал.
  2. Упълномощава Председателя на Общински съвет-Велинград да възрази в 14-дневен срок от уведомяването и да подаде възражение до Кмета на община Велинград.

 

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.2014г., Протокол №20, точка №23 от дневния ред, по вх.№950/09.12.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!