РЕШЕНИЕ №450

Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на община Велинград по Програма BG04 ‘Енергийна ефективност и възобновяема енергия’, грантова схема BG04-02-30 ‘Повишаване на енергийната ефективност и използване на енергия от в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”, финансирана от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 и Министерство на Икономиката и Енергетиката на РБългария и за подписване на споразумение за сътрудничество между Община Велинград и партньор/и/ от допустимите държави – Кралство Норвегия, Лихтенщайн и Исландия /приложен проект на Предварително споразумение за партньорство/, по-конктретно Henrik Storm Oftenland R&D, регистрац. №914 112 109, Henrik Storm Oftenland, адрес: Schweigaards gate 63 N-0656, Осло Норвегия.

На основание чл.21, ал,1  т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

Дава съгласие и упълномощава Кмета на Община Велинград да подготви проектно предложение и да подпише споразумение за сътрудничество с Henrik Storm Oftenland R&D, Норвегия за участие на Община Велинград по програма BG04 ‘Енергийна ефективност и възобновяема енергия’, грантова схема BG04-02-30 ‘Повишаване на енергийната ефективност и използване на енергия от в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”.

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.2014г., Протокол №20, точка №24 от дневния ред, по вх.№977/12.12.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по  общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!