РЕШЕНИЕ №451

Относно: Промяна  в Решение № 337/05.08.2008г. във връзка с промени в ППЗСП.

На основание чл. 20 от ЗМСМА, чл. 18, ал.1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал.2, т. 7 и чл. 36в от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и след проведено  поименно гласуване  с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

Изменя решение № 337/05.08.2008г. както следва :

-         в т. І ./ 2 / и / 3 /

Действаща социална услуга Център за настаняване от семеен тип № 1 се променя в Център за настаняване от семеен тип за деца / младежи без увреждания № 1 с капацитет 15 потребители, считано от 01.01.2015г.

Действаща социална услуга Център за настаняване от семеен тип № 2 се променя в Център за настаняване от семеен тип за деца / младежи без увреждания № 2 с капацитет

15 потребители, считано от 01.01.2015г.

       Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.2014г., Протокол №20, точка №25 от дневния ред, по вх.№980/15.12.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!