Сесия 2015-02-26

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Приемане на Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца на територията на община Велинград” и на Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Велинград”. РЕШЕНИЕ №36

Докл.:адв.Вл.Деспотски

 1. Отчет на МКБППМН за 2014г. – Община Велинград. РЕШЕНИЕ №37

Докл.:Н.Стефанова

 1. Общинска програма за осигуряване полагането на обществено полезен труд на лицата, подлежащи на социално подпомагане, съгласно ЗСП през 2015г. РЕШЕНИЕ №38

Докл.:Н.Стефанова

 1. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. РЕШЕНИЕ №39

Докл.:Г.Янев

 1. Промяна на начална тръжна цена при продажба чрез публично оповестен таен търг на 2 бр. урегулирани поземлени имоти в кв.207А по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №40

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Продажба чрез публично оповестен конкурс или търг на 1бр.урегулиран поземлен имот в кв.2 по плана на с.Св.Петка и определяне на пазарни цени за продажба. РЕШЕНИЕ №41

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Продажба чрез публично оповестен конкурс или търг на 1бр.урегулиран поземлен имот в кв.16 по плана на с.Юндола и определяне на пазарни цени за продажба. РЕШЕНИЕ №42

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Продажба на земя-частна общинска собственост в кв.6 по плана на с.Св.Петка на собственика на законно построена къща и определяне пазарна цена на имота. РЕШЕНИЕ №43

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на  общински имот-земя петно №6 с площ 20кв.м., находящо се в кв.156 по плана на гр.Велинград – публична общинска собственост. РЕШЕНИЕ №44

Докл.:Г.Янев

 1. Изменение срока на договор за наем на общински имот, сключен между Община Велинград и ЕТ „МАГИ-Иван Тренчев”. РЕШЕНИЕ №45

Докл.:Г.Янев

 1. Изменение и допълнение на Решение №10/26.01.2006г. и Решение №72/24.03.2010г. на Общински съвет-Велинград. РЕШЕНИЕ №46

Докл.:М.Полежански, Г.Янев

 1. Одобряване на ПУП-план за регулация на улици между квартали 8 и 11 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №47

Докл.:Д.Кондева, инж.И.Николов

 1. Даване съгласие за разглеждане и одобрение на проект за ПУП – схема за трасе на подземен водопровод за минерална вода от ЕТ”Примавера – Маргарита Гарова” гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №48

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.И.Николов

 1. Даване съгласие за разглеждане и одобряване на ПУП – план схема на нов подземен водопровод за минерална вода в кв.60в по плана на гр.Велинград от „Холидей” АД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №49

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.И.Николов

 1. Даване съгласие за разглеждане и одобряване на проект за ПУП – схема за трасе на подземен водопровод за минерална вода от „БОЛКЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД гр.София.  РЕШЕНИЕ №50

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.И.Николов

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя в масив8, м.Анезица, землище на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №51

Докл.:инж.И.Николов

 1. Разрешение за издигане на възпоменателен кръст в имот пл.№7300, попадащ в УПИ Х-7330,6840 „За парк” в кв.143 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №52

Докл.:инж.И.Николов

 1. Подробен устройствен план-план за регулация относно промяна предназначението на земи и гори в горски територии държавна собственост в м.Юндола, по КВС на с.Юндола, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №53

Докл.:инж.И.Николов

 1. Подробен устройствен план – план за регулация относно промяна предназначението на земи и гори в горски територии държавна собственост в м.Юндола, по КВС на с.Света Петка, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №54

Докл.:инж.И.Николов

 1. Подробен устройствен план – план за регулация относно промяна на предназначението на земи и гори в горски територии държавна собственост на поз.имот №000011в м.Юндола по КВС на с.Юндола, поз.имот пл.№001056, м.Юндола по КВС на с.Света Петка и УПИ VІ и VІІІ и двата „За озеленяване и спорт” в кв.35 на с.Юндола.  РЕШЕНИЕ №55

Докл.:инж.И.Николов

 1. Съобщаване на издадена Заповед №69/28.01.2015г. на Кмета на Община Велинград с която е одобрено частично изменение на влязъл в сила ПУП-план за регулация, засягащ УПИ №ІІІ-55 в кв.11 по плана на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №56

Докл.:инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Искане на Кмета на с.Чолакова за одобряване на ПУП-план  за улична регулация за квартали:Салихова махала и Дживгови колиби към населено място Чолакова махала, ЕКАТТЕ 81863. РЕШЕНИЕ №57

Докл.:С.Бошнак, инж.И.Николов

 1. Даване на съгласие за построяване на нова жилищна сграда в кв.89 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №58

Докл.:Ив.Шулева, инж.И.Николов

 1. По Програмата за работа на ОбС:
  • Програма за развитие на туризма за 2015г. и Отчет и План за развитие на социалните услуги- отложени с писмо вх.№134/16.02.15г. за м.март.
 2. Продажба чрез публично оповестен конкурс или търг с тайно или явно наддаване на УПИ №ІV-3161 в кв.1841 по плана на гр.Велинград и определяне на пазарна цена за продажба.РЕШЕНИЕ №59

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №60

Докл.:Ал.Гагов

 1. Отдаване под наем на помещения, находящи се в кв.104 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №61

Докл.:Б.Мандраджиев

 1. Кандидатстване на Община Велинград за безвъзмездно финансиране на обект „Реконструкция” на водопроводните и канализационни клонове по бул.”Съединение” гр.Велинград” – Първи и Втори етап пред ПУДООС към МОСВ и приоритетност на обекта за Община Велинград, както и включен в стратегическата рамка на общински план за развитие 2014г.-2020г. РЕШЕНИЕ №62

Докл.:Д.Кехайова

Коментарите са изключени!