Обявление

   Община Велинград, на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 453/16.04.2015 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава:

  Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация, засягащ УПИ № VІ-2 и УПИ № ІV-3 в кв. 1 по плана на с. Света Петка, така, че вътрешните регулационни линии на същия се поставят в съответствие с одобрените по Заповед № 1198/24.11.1989 г. на Председателя на ИК на ОбНС-Велинград  и със Заповед № 345/28.07.1995 г. и за двата имота се образува нов УПИ № ІV-2, 371 с нова площ от 1643. Във връзка с това се променя и южната регулационна граници на съседния УПИ № І-общ., в същия квартал.

   Променя се уличната регулация на улица с ос.т. 5-172,  като същата мине по имотната граница на имот пл. № 2, така че да се запази масивната сграда /мс/, построена в югоизточната част на имот пл.№ 2 и се съобрази с реализираната на място и асфалтирана улица.

Измененията са показани със зелен и кафяв цвят в скицата с идейно предложение.

ДК

 

 

17.04.2015 Г.

Коментарите са изключени!