ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

     Община Велинград кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция педагог) по Проект Център за социално включване „Развитие”-Велинград, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес http://m.velingrad.bg/ .

                                     1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1.  Основни изисквания 

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование – завършена образователна степен бакалавър/магистър с педагогическа правоспособност по предучилищна или начална училищна педагогика;
 • да имат професионален опит не по-малък от 1 година по специалността;
 • да познават нормативната уредба в областта на предучилищното и началното образование;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са служители в държавна, областна или общинска администрация или в други държавни/общински предприятия и институции;
 • да не са в конфликт на интереси;
 • да не са участвали в разработването на Проект Център за социално включване „Развитие”-Велинград  на община Велинград.

1.2. Специфични изисквания 

 

Ще се счита за предимство:

 • преминато допълнително обучение за работа в мултикултурна среда и с двуезични деца;
 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • да познават местните уязвими общности в община Велинград, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата;
 • да познават спецификата на педагогическата работа с различни уязвими групи – деца от/на улицата, деца с поведенчески проблеми; деца, отпаднали/отпадащи от училище; деца, живеещи във високо рискови общности и др.

……….. 2. Условия на поканата

Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 17:00 ч. на 29.05.2015 г.

Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно процедурите, описани в указанието на Световна банка „Избор и наемане на Консултанти от заемополучатели на Световна банка” (последно издание) и в съответствие със следните критерии:

(1)специфичен опит, съответстващ на заданието                                 – 30

(2)квалификации и компетентност за изпълнение на заданието        – 70

                                                                                          Общо точки   – 100

Заинтересуваните Консултанти могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник – петък) от 10:00до 16:00 часа.

Документите могат да се изпращат:

                          - по електронен път на адрес:

Velingrad@mbox.contact.bg

                          – на хартия на адрес:

                    гр. Велинград,

                    бул. Хан Аспарух 35

                    В деловодството на Общината

Коментарите са изключени!