ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

     Община Велинград кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция медиатор) по Проект Център за социално включване „Развитие”-Велинград, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip. (Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес http://m.velingrad.bg/.

……….. 1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1.  Основни изисквания 

  • да са физически лица;
  • да имат завършено средно образование;
  • да познават местните уязвими общности в община Велинград, техните културни особености, език, традиции и т.н.;
  • да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  • да не са служители в държавна, областна или общинска администрация или в други държавни/общински предприятия и институции;
  • да не са в конфликт на интереси;
  • да не са участвали в разработването на Център за социално включване „Развитие”-Велинград на община Велинград.

1.2. Специфични изисквания 

 

Ще се счита за предимство:

  • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.

……….. 2. Условия на поканата

Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 17:00 ч. на 29.05.2015 г.

Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно процедурите, описани в указанието на Световна банка „Избор и наемане на Консултанти от заемополучатели на Световна банка” (последно издание) и в съответствие със следните критерии:

(1) специфичен опит, съответстващ на заданието                        – 30

(2) квалификации и компетентност за изпълнение на заданието          – 70

                                                                                                               Общо точки   – 100

Заинтересуваните Консултанти могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник – петък) от 10:00 до 16:00. часа.

Документите могат да се изпращат:

                          – по електронен път на адрес:

Velingrad@mbox.contact.bg

                          – на хартия на адрес:

                    гр. Велинград,

                    бул. Хан Аспарух 35

                    В деловодството на Общината

Коментарите са изключени!