З А П О В Е Д №……… / ……05. 2015г.

        Постъпило е  заявление с вх. № 94-00/1376/12.05.2015г. от Галя Костадинова Бечева – собственик на УПИ № IV-5968 в кв. № 397 по плана на гр.Велинград, н.а.№ 8/26.01.2015г., за разрешение изработване на ПУП.

        Обхватът на ПУП – ПР и ПЗ е в границите на УПИ № IV-5968.

        С проекта за частично изменение на плана за регулация се предвижда, за сметка на УПИ № IV-5968, да се образуват два нови УПИ, както е показано  със зелен цвят в скицата-идейно предложение. Новообразуваните УПИ са с площ:

        – нов УПИ № IV-5968 – 413 кв.м.

        – нов УПИ № XIV-5968 – 407 кв.м.

        С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда свободно застрояване на новообразуваните УПИ IV и УПИ XIV като се спазват всички нормативни отстояния от съседните урегулирани имоти. Устройствената зона е „Жилищна с малка плътност на застрояване”.

         Представени са заявление, скица от действащия план, скица-идейно предложение и задание , изготвени от правоспособно лице  – инж. В. Бучков  и становище на главен архитект по реда на чл.135 ал.4 /1/ от ЗУТ.

                      На основание чл. 124а  ал.2 , чл.134 ал.1, т.1,  чл.135 ал.3 от ЗУТ и становище на главен архитект                  

                                                        

                                       Д О П У С К А М :

         1. Изработване   на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване на УПИ IV-5968, кв. 397 по плана на гр. Велинград.

         С проекта за частично изменение на плана за регулация се предвижда, за сметка на УПИ № IV-5968, да се образуват два нови УПИ, както е показано  със зелен цвят в скицата-идейно предложение. Новообразуваните УПИ са с площ:

        – нов УПИ № IV-5968 – 413 кв.м.

        – нов УПИ № XIV-5968 – 407 кв.м.

        С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда свободно застрояване на новообразуваните УПИ IV и УПИ XIV като се спазват всички нормативни отстояния от съседните урегулирани имоти. Устройствената зона е „Жилищна с малка плътност на застрояване”.

                      2. Тази заповед спира прилагането на действащия ПУП в частта , за която  се отнася до влизане в сила на заповедта за одобряване на изменението.

            3. При изработване на ПУП – ПР да се спазват изискванията на ЗУТ и Наредба № 8  -За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

            4. На основание чл.124а  ал.5 от ЗУТ нареждам изработването на проекта да стане от и за сметка на собственика – заинтересовано лице по смисъла на ЗУТ.

             5. Одобрявам приложеното задание за изработване на ПУП по чл.124 б от  ЗУТ.

        6. Настоящата заповед да се съобщи на основание  чл. 128 ал. 2 от ЗУТ с обявление на определеното за това място в сградата на Община Велинград и да се публикува в интернет страницата на Общината и в поне един местен вестник.

            Иван Лебанов : …………….

            Кмет на Община Велинград

        

            Съгласували :

             юрист- Вл.Десподски……….

             арх. Т. Енев………..

             гл.архитект

             инж.Илко Николов………….

             н-к отдел „КРЗП”

             Изготвил :

             арх. Ели Крайчева…………

             мл.специалист „КРЗП”

Коментарите са изключени!