Сесия 2011-03-31

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане Културен календар за 2011г. на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №65
  2. Закриване на целодневна група в  ЦДГ „Кокиче” с.Грашево. РЕШЕНИЕ №66
  3. Преименуване на улица „Асфалтова база” в улица „Здравец”. РЕШЕНИЕ №67
  4. Изменение на Решение №36/24.02.2011г. РЕШЕНИЕ №68
  5. Одобряване на сума за извършени СМР по договор между Община Велинград и Руси Малинов Пелтеков. РЕШЕНИЕ №69
  6. Ликвидиране съсобственост  на общински имот в УПИ №ІІІ-8, кв.09 на с.Медени поляни. РЕШЕНИЕ №70
  7. Откриване процедура за продажба на урегулирани поземлени имоти, находящи се в с.Побит камък. РЕШЕНИЕ №71
  8. Откриване процедура за продажба на урегулиран поземлен имот в кв.414Б по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №72
  9. Одобряване оценка за ОПС в УПИ ХХІІІ-634, кв.53 на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №73

10. Одобряване тръжна цена за продажба на УПИ №ХХ-7790, кв.274 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №74

11. Одобряване тръжна цена за продажба на УПИ №ХХІ-7790, кв.274 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №75

12. Одобряване на оценка за замяна на имоти между Община Велинград и н-ци Осман Ахмедов Шарков. РЕШЕНИЕ №76

13. Одобряване оценка за общинската част на УПИ №VІІ-25, кв.02 на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №77

14. Одобряване оценка на ? ид.ч. от общински имот в кв.189 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №78

15. Одобряване оценка за ликвидиране на съсобственост в кв.01 на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №79

16. Откриване на процедура за отдаване под наем на магазин №17, находящ се в кв.104 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №80

17. Откриване процедура за отдаване под наем на помещение, находящо се в приземен етаж на ОУ „Г.С.Раковски” – с.Медени поляни. РЕШЕНИЕ №81

18. Отдаване под наем на 6 бр. петна за поставяне на временни търговски обекти – павилиони за тотопунктове на територията на Общината. РЕШЕНИЕ №82

19. Откриване на процедура за отдаване под наем на помещение находящо се на приземен етаж, УПИ ХV-Здравна служба, кв.45 на гр.Сърница.  РЕШЕНИЕ №83

20. Откриване процедура за отдаване под наем  на помещение за поставяне на антена на мобилен оператор. РЕШЕНИЕ №84

21. Откриване процедура за отдаване под наем на имот за поставяне на временен търговски обект, находящ се в двора на СОУ „М.Драгинов”. РЕШЕНИЕ №85

22. Откриване процедура за отдаване под наем на помещение в старата сграда на училището в с.Пашови. РЕШЕНИЕ №86

23. Даване съгласие в качеството си на собственик на уличната мрежа за изработване на план-схема за трасе от ул.”Латинка” до ул.”Калъчов мост”. РЕШЕНИЕ №87

24. Даване съгласие в качеството на собственик на уличната мрежа за схема за електрозахранване в м.”Джестов въбел” по КВС на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №88

25. Даване съгласие в качеството на съсед на уличната мрежа за частично изменение на плана за регулация и застрояване в м.”Ведрото чуките” с.Долна Дъбева. РЕШЕНИЕ №89

26. Частично изменение на плана за улична регулация в кв.420А на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №90

27. Попълване на кадастралния план с верни граници в кв.328 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №91

28. Попълване на кадастралния план с верни граници в кв.236 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №92

29. Частично изменение на плана за регулация в кв.39 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №93

30. Даване съгласие за изменение на подробния устройствен план в кв.17 на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №94

31. Даване съгласие за промяна на плана за застрояване в УПИ №І-„За училище”,  кв.12 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №95

32. Даване съгласие в качеството на съсед за изменение на застроителния план в кв.68 на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №96

33. Изработване на помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот в м.”Бабино бръдце”. РЕШЕНИЕ №97

34. Даване съгласие в качеството си на собственик за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ с Максим Галенов Мечев. РЕШЕНИЕ №98

35. Даване съгласие на Община Велинград да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие”. РЕШЕНИЕ №99

36. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на общински имот, находящ се в кв.48 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №100

37. Даване съгласие за възмездно удължаване срок на ОПС на СД „Зазьови”. РЕШЕНИЕ №101

38. Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.РЕШЕНИЕ №102

39. ЧИПР в кв.229 по плана на гр.Велинград, УПИ ХХ – „За православен храм Св.Влас”. РЕШЕНИЕ №103

Коментарите са изключени!