Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 705/26.05.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:

Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за застрояване, засягащ УПИ № V-2635 в кв. 163 по плана на гр. Велинград, като се същия се предвиди ново петно за строителство на  триетажна сграда–сключено застрояване със съществуващата в имота двуетажна сграда със следните параметри:

Максимална етажност- 3 етажа, височина на стрехата-10 м., плътност на застрояване-60%, Кинт-1, 2, плътност на озеленяване-40%.

Измененията са показани с червен цвят в скицата-идейно предложение.

Заповедта се намира в отдел „КРЗП” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ДТК

27.05.2015 г.

Коментарите са изключени!