Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 710/26.05.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:

Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № І-3330, 6506, 6507, „За хотел, атракционно заведение и спортни съоръжения”; № ІV-3161 и № V-3162 в кв. 1841 по плана на гр. Велинград, като границите между УПИ № І-330, 6506, 6507 и УПИ № V-3162 се променят съгласно зеления цвят в приложената скица с идейно предложение. Двата УПИ стават с нови граници и площи съответно: І-3330, 6506, 6507 с площ от 1088 кв.м. , а УПИ № V-3162, се отрежда и за имоти пл. № 6506, 6507, 3330 и предназначението му се допълва за „За хотел, атракционно заведение и спортни съоръжения” с нова площ от 1 405 кв.м.. УПИ ІV-3161, съща се допълва с предназначение „За хотел, атракционно заведение и спортни съоръжения”

Измененията са показани със зелен цвят в скицата-идейно предложение.

В новите УПИ № І-3330, 6506, 6507 и №  ІV-3161 се предвиждат и нови застроителни петна-свързано застрояване със следните параметри: Максимална етажност- 4 етажа, височина на стрехата-12 м., плътност на застрояване-70%, Кинт-1, 5, плътност на озеленяване-30%. Устройствената зона е за жилищно строителство.

В новия УПИ № V-3162, 3330, 6506, 6507, съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗУТ параметрите на застрояване не се ограничават.

Измененията са показани с червен цвят в скицата-идейно предложение.

Заповедта се намира в отдел „КРЗП” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ДТК

27.05.2015 г.

Коментарите са изключени!