Сесия 2015-05-28

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Разглеждане на Решение №149/30.04.15г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №182

Докл.:Д.Кехайова

 1. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост-кв.551 на гр.Велинград, кв.7А на с.Юндола, кв.3444 на гр.Велинград, ливада в м.Анезица. РЕШЕНИЕ №183

Докл.:Г.Янев

 1. Увеличение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2015г. РЕШЕНИЕ №184

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Отпускане на персонална пенсия на Славчо Димитров Попов с постоянен адрес: гр.Велинград, ул.”Първи май” №4. РЕШЕНИЕ №185

Докл.:инж.юрист Ст.Кърпачева

 1. Отпускане на персонална пенсия на Вахиде Муса Али с постоянен адрес: с.Света Петка, ул.”Гладстон” №4. РЕШЕНИЕ №186

Докл.:инж.юрист Ст.Кърпачева

 1. Отпускане на персонална пенсия на Хава Муса Али с постоянен адрес: с.Света Петка, ул.”Гладстон” №4. РЕШЕНИЕ №187

Докл.:инж.юрист Ст.Кърпачева

 1. Подписване на тристранни споразумения между Община Велинград, Община Сърница и наематели на обекти, находящи се на територията на Община Сърница. РЕШЕНИЕ №188

Докл.:инж.юрист Ст.Кърпачева, Г.Янев

 1. Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилник за функциите на създадените служби по чл.15, ал.4 от ЗМСМА, приет с Решение №44/2012г. на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ №189

Докл.:инж.юрист Ст.Кърпачева

 1. Заличаване на Приложение №1 и №2 по Решение №43/2012г. на ОбС – Велинград относно щатни длъжности на служба Сърница, Побит камък и Медени поляни. РЕШЕНИЕ №190

Докл.:инж.юрист Ст.Кърпачева

 1. Прекратяване на съсобственост върху УПИ №ІІІ „За спортно-тренировъчен комплекс” в кв.3444 по плана на гр.Велинград чрез продажба на частта на общината – 407/9357ид.ч., целия с площ 10381кв.м. и определяне на пазарна цена на общинския имот. РЕШЕНИЕ №191

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Даване под наем на петно – общинска собственост за поставяне на временен преместваем обект с площ до 22кв.м. РЕШЕНИЕ №192

Докл.: Г.Янев

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински имот, а именно: петно №1 и №2 с площ от 3кв.м., находящи се на бул.”Съединение” в кв.130 по плана на гр.Велинград за срок от една година. РЕШЕНИЕ №193

Докл.:Б.Чинков, Г.Янев

 1. Даване съгласие за продажба по реда на ГПК от частен съдебен изпълнител на общински имот в съсобственост с административен адрес гр.Велинград, ул.”Ал.Стамболийски” №2. РЕШЕНИЕ №194

Докл.:Г.Янев

 1. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща 136/357 идеални части от УПИ №ХХ-5050, целия с площ 357кв.м., находящ се в кв.551 по плана на гр.Велинград на собствениците на законно построена къща върху нея и определяне пазарна цена на общинския имот. РЕШЕНИЕ №195

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Предложение за прехвърляне на собственост чрез замяна на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в кв.7А по плана на с.Юндола и определяне на пазарни цени на недвижимите имоти по Решение №32/30.01.2014г. на ОбС-Велинград. РЕШЕНИЕ №196

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Промяна характера на собствеността на ПИ с №014052 в м.”Под Колибите”, землище с.Чолакова и №007046 в местност „При с.Пашово”, землище с.Пашови от ПОС в ЧОС и начина на трайно ползване. РЕШЕНИЕ №197 ,РЕШЕНИЕ №198

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие-Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Асан Салиев Ахм.Юруков в землището на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №199

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Продажба чрез публично оповестен явен търг на поземлени имоти – земеделска земя по КВС на землището на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №200

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Велинград за периода 2013 – 2014г. РЕШЕНИЕ №201

Докл.:Н.Стефанова

 1. Разрешение за изработване на ПУП-промяна предназначението и план схеми за ел. и ВиК на ПИ 140024 от „нива” в „За ЖС, търговия и услуги”, като се образуват три нови УПИ „За ЖС, търговия и услуги”. РЕШЕНИЕ №202

Докл.:инж.И.Николов

 1. Даване съгласие относно ПУП – схема за обект –нов подземен водопровод за минерална вода от сондаж №5 „Сярна баня” до УПИ VІІІ-2378,2383,8005 в кв.3443 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №203

Докл.:Д.Кондева, инж.И.Николов

 1. ПУП-ПР за УПИ ХVІІ-507 и ХVІІІ-503 в кв.278 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №204

Докл.:Д.Кондева, инж.И.Николов

 1. Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на водопровод за обект „Реконструкция, ремонт и подмяна на съществуващ довеждащ водопровод „Джаферица-канал Джаферица” на км.4+500 до с.Юндола, с.Света Петка, С.Пашови и махали, всичките в Община Велинград. РЕШЕНИЕ №205

Докл.:инж.И.Николов

 1. По Програмата за работа на ОбС – Велинград:

25.1.Отчет за приходите от рекламна дейност на територията на гр.Велинград за периода 01.01.2014г. – 31.12.2014г.

25.2.Справка за дължимата такса за ползване на минерална вода по издадени разрешителни за водовземане на минерална вода за 2014г.

25.3.Годишен отчет за дейността на ОП „СИП” Велинград за 2014г.

25.4.Годишен отчет за дейността на ОП „ТИЦ” – Велинград – отложен с писмо изх.№9/04.05.15г. за разглеждане през м.юни.

25.5.Отчет за готовността за провеждането на Културни празници – 2015г. – отложен с писмо изх.№09-00/165/18.05.15г. за м.юни.

25.6.Отчети на Управител и Контрольор „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград за І-во тримесечие на 2015г.

25.7.Отчети „МБАЛ-Велинград” ЕООД за І-во тримесечие на 2015г.

26.Увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа – Велинград, социална услуга в общността, делегирана от държавата дейност.РЕШЕНИЕ №206

      Докл.:Н.Стефанова

27. Даване на съгласие за прекратяване на Разрешително за водовземане на минерална вода №01610119/18.07.2008г. на Министъра на околната среда и водите. РЕШЕНИЕ №207

      Докл.М.Полежански

28. Обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на гранитни павета втора употреба, придобити след демонтаж на паважната настилка на бул.”Съединение” в участъка между ул.”Лиляна Димитрова” и моста на река „Власа”, гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №208

      Докл.:инж.П.Кондев

Коментарите са изключени!