ПРОЕКТ «ШАНС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ» BG 051PO001 -5.2.12-0043-C0001 Инвестира във вашето бъдеще! Оперативна програма „ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Развитие Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 Проектът се осъществява на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

        ПРОЕКТ «ШАНС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ»

Коментарите са изключени!