РЕШЕНИЕ №11

 

Относно: Избор на нов състав на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ и чл.16 от ППЗУПГМЖСВ, Писмо с изх.№ІІ-1101 от 03.11.2015г. и Решение на УС на Националния компенсационен жилищен фонд – обн.ДВ бр.81 от 2015г. и след проведеното гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове “против”

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1.Определя състава на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове / ЗУПГМЖСВ / в Община Велинград да се състои от 5 члена, съгласно чл.16, ал.2 от ПП ЗУПГМЖСВ.

2.Избира за председател на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ – Атанас Алексиев Палигоров – заместник кмет на Община Велинград.

3.Избира за членове на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ:

3.1Любомир Матеев Перчинков – общински съветник.

3.2.Сашка Стефанова Целева – общински съветник.

3.3.Богдана Атанасова Пашева – общински съветник

3.4.инж.Иван Георгиев Пукнев – Общинска администрация

4.Решението за състава на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ да се представи в Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд при Министерския съвет за утвърждаване.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 19.11.2015г., Протокол №2, точка №7 от дневния ред, по вх.№703/16.11.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!