ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД КЪМ 31.10.2015 Г. СА 11 214 484 ЛВ. ОТ ТЯХ 10 975 929 ЛВ. СА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ. ЦИФРИТЕ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС-ВЕЛИНГРАД

       ОбС-Велинград проведе извънредно заседание (26.11.2015г.), на което бяха избрани временни комисии, които да разгледат договорите с ”ЕКО ТИТАН” ЕООД и ”СКОНТО” ООД.  Първата комисия ще има за задача да направи проверка на дейността на ”ЕКО ТИТАН” ЕООД, съгласно подписания договор, както и извършените дейности, които не попадат в договорните отношения. Комисията се състои от 13  човека – от тях 4 представители на ОбА  /председател на комисията е зам.кмет на Община Велинград/ и 9 общински съветници: Искрен Тюфекчиев, Сашка Целева, Ирина Шумарова, Александър Даскалов, Александър Гагов, Венко Бозев, Тодор Ушев, Радослав Димов и Радка Димитрова. Тази комисия ще трябва да изготви пълен доклад, относно договора  и изпълнението на дейностите, предмет на поръчката. Докладът ще се разглежда на редовното заседание на ОбС през м.декември. Втората комисия е със същата численост, като представителите на ОбС в нея са: Пламен Хаджиев, Боян Бозьов, д-р Чавдар Калъчев, д-р Орце Орцев, Никола Делиев, Дияна Кехайова, Радослав Петаков,  Тодор Шейнов и Екатерина Каферинова. Тази комисия ще разглежда дейността на фирмата, доставчик на хранителни продукти, предназначени за нуждите на детските и социални заведения на територията на Община Велинград – ”СКОНТО” ООД. Освен подписаният договор ще се обследват и евентуалните доставки, които са извършени извън договора, както и  след изтичане срока на същия.

            В края на заседанието, Кмета д-р Костадин Коев поиска главният счетоводител на Общината Ф.Ангелов, да запознае накратко общинските съветници и гражданите с финансовото състояние на Общината към настоящия момент. Съгласно изнесените данни,  задълженията на Община Велинград са 11 214 484 лв., като от тях задълженията към доставчици са 10 975 929 лв. Общинския дълг към 31.10.2015г.- Дългосрочен револвиращ кредит отпуснат от “Райфайзенбанк България” АД: Разрешен размер- 4 370 458 лв.; Усвоена главница  – 3 637 846 лв., Неусвоена главница -732 612 лв. Безлихвен заем от ПУДООС: Разрешен размер  – 1 920 864 лв.; Усвоена главница 1 344 605 лв.; Неусвоена главница – 576 259 лв. ФЛАГ: – 7 796 лв. / Погасен окончателно на 11.11.2015 г./.   Вземания на Община Велинград:  Вземания от клиенти -   148 359 лв.;  Вземания от подотчетни местни лица – 5 277 лв.; Вземания от данъци, осигурителни вноски, такси и административни глоби–  2 877 258 лв.; Вземания от концесии от местни лица- 140 004 лв.; Начислени лихви в/у други вземания от местни лица   -116 791 лв.; Вземания от други дебитори- 88 746 лв.  Всичко Вземания:  3 376 435 лв.  ИЗВОДИ:  Задълженията на община Велинград към 31.10.2015 г. – 11 214 484 лв.; Вземания на община Велинград към 31.10.2015 г. –    3 376 435 лв.;  Очаквано ДДС за възстановяване – 2 210 312 лв.;  Обслужвани кредити /общо разрешени/-  6 291 322 лв.  От тях:   Усвоени главници  – 4 982 091 лв. ;      Неусвоени главници  -1 308 871 лв.; Финансирани проекти по ОП – 582 731 лв.

Коментарите са изключени!