НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ БЕ ПРЕДСТАВЕНА МАКРОРАМКАТА НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2016Г.

       На 30 ноември се проведе Публичното обсъждане на проектобюджета за 2016 г. на Община Велинград, в изпълнение на чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси. В Голяма заседателна зала на Общината, пред общински съветници, кметове на кметства  и граждани, екипът на главния счетоводител Ф.Ангелов, представи проектите за Бюджет и Капиталова програма за 2016г.  През следващата година, Община Велинград ще се придържа към строга финансова дисциплина, изразяваща се в намаляване на задълженията, увеличаване на събираемостта на вземанията и оптимизиране на текущите разходи,  изграждане на нови инфраструктурни обекти, провежданене на социална политика с акцент изпълнение на социални проекти, финансирани от държавата. Проектобюджетът за 2016г. е 18 777 300 лв. – от тях 14 846 100 лв. са приходи с държавен характер и 5 786 200 лв. приходи  с общински характер. Очаквани данъчни приходи- 475 000 лв. се очаква да постъпят в общинската хазна от данък върху недвижимите имоти, 400 000 лв. от данък върху моторните превозни средства, 352 000 лв. от данък в/у придобиване на имущество, 392 500 лв. от туристически данък, 70 000 лв. от патентен данък и 1 600 лв. от други данъци. При очакванията от неданъчни приходи най-голям дял се пада на общинските такси- 3 446 200 лв., очакванията за постъпления от продажби на нефинансови активи са 312 400 лв. и приходи от собственост 292 000 лв.  По отношение на преходния остатък,  тъй като все още не е приключила бюджетната година и не е  изготвен финансов отчет и анализ към 31.12.2015 г., не може да се придобие реална представа за финансовите средства, оставащи като преходни остатъци за 2016 г. Разходите за държавни дейности по функции са разпределени, както следва: Функция “Общи държавни служби “ -1 017 900 лв.;  Функция” Отбрана и сигурност” – 99 400 лв.; Функция “Образование “ -  8 697 900 лв.;  Функция “Здравеопазване “ – 283 200 лв.; Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” -1 369 300 лв.; Функция ”Почивно дело, култура и религиозни дейности”- 387 800 лв. Прогнозираните разходи за местни дейности   са   6 904 800 лв. От тях Функция ”Общи държавни служби”- 1 338 100 лв.;  Функция “Отбрана и сигурност”-  16 000 лв.; Функция ”Образование “ – 689 300 лв.; Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- 482 600 лв.; Функция” Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” -  2 247 600 лв.;  Функция” Почивно дело, култура и религиозни дейности”-  344 800 лв.;  Функция “Икономически дейности и услуги”- 1 606 400 лв.; Функция “Разходи некласифицирани в други функции” – 180 000 лв.

     Проектопрограмата за капиталови разходи през 2016г. е в размер на  1 041 000 лв. Окончателното разпределение на финансовите средства за капиталови разходи ще бъде изготвено след постъпили предложения в писмен вид от кметове на кметства, кметски наместник, граждани и фирми на Община Велинград.

   И тази година най-голям бе интересът за гражданите, присъстващи в залата, относно финансирането на детските градини, читалищата и асфалтирането на улиците в града. Приемането на бюджета на Община Велинград за 2016г., съгласно чл.84, ал.4 от Закона за публичните финанси е предвидено да се внесе на заседание на Общински съвет през месец февруари.

Коментарите са изключени!