РЕШЕНИЕ №14

Относно: Избор на временна комисия за разглеждане на проблемите с „Еко титан“ ЕООД.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и след проведеното  гласуване  с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

            1.Избира 13 /тринадесет/ членна комисия в състав:

            Председател: Зам Кмет на Община Велинград

            Членове:- Сашка Целева – общински съветник

                            – Ирина Шумарова – общински съветник

                            – Искрен Тюфекчиев – общински съветник

                            – Александър Даскалов – общински съветник

                            – Александър Гагов – общински съветник

                            – Венко Бозев – общински съветник

                            – Тодор Ушев – общински съветник

                            – Радослав Димов – общински съветник

                            – Радка Димитрова – общински съветник

                            – Представител на Общинска администрация

                            – Представител на Общинска администрация

                            – Представител на Общинска администрация

2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да определи служители на Общинска администрация за членове на комисията.

            3.Комисията да извърши проверка на дейността на „Еко титан“ ЕООД по договор №31/16.02.2009г., както и извършени евентуални дейности извън подписания договор.

            4.Комисията да изготви доклад, който да бъде разгледан на редовното заседание на Общински съвет – Велинград през м.декември 2015г.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на  извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.11.2015г., Протокол №3, точка №1 от дневния ред, по вх.№735/24.11.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!