РЕШЕНИЕ №15

Относно: Избор на временна комисия за разглеждане на проблемите със „СКОНТО“ ООД.
 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и след проведеното  гласуване  с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

            1.Избира 13 /тринадесет/ членна комисия в състав:

            Председател: Зам Кмет на Община Велинград

            Членове:- Боян Бозьов – общински съветник

                            – Чавдар Калъчев – общински съветник

                            – Екатерина Каферинова – общински съветник

                            – Пламен Хаджиев – общински съветник

                            – Никола Делиев – общински съветник

                            – Дияна Кехайова – общински съветник

                            – Радослав Петаков – общински съветник

                            – Тодор Шейнов – общински съветник

                            – Орце Орцев – общински съветник

                            – Представител на Общинска администрация

                            – Представител на Общинска администрация

                            – Представител на Общинска администрация

            2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да определи служители на Общинска администрация за членове на комисията.

            3.Комисията да извърши проверка на дейността на „СКОНТО“ ООД по договор №636/16.09.2014г., както и извършени евентуални доставки на хранителни продукти извън подписания договор и след изтичане срока на същия.

            4.Комисията да изготви доклад, който да бъде разгледан на редовното заседание на Общински съвет – Велинград през м.декември 2015г.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на  извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.11.2015г., Протокол №3, точка №2 от дневния ред, по вх.№735/24.11.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!