Устройствен правилник на общинска администрация Велинград, на органите на изпълнителната власт и техните заместници

Устройствен правилник

Органиграма

Коментарите са изключени!