Обявление

       На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със  заповед № 1984 от 16.12.2015г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП – план за регулация за урегулиран поземлен имот III-За спортно –тренировъчен комплекс  в кв.3444 по плана на гр.Велинград   , като за сметка на същия  се образуват два нови УПИ : III-За спортно –тренировъчен комплекс  и IV – За спортно –тренировъчен комплекс  в същия квартал съгласно зеления цвят в скицата с идейно предложение

 
Коментарите са изключени!