РЕШЕНИЕ № 247/26.05.2016г.

Относно: Издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник „Сондаж №5 „Сярна баня” на Находище за минерална вода „Велинград-Каменица” №16 на „ВЕЛИ СПА” ЕООД – Стара Загора за обект „СПА хотел”, находящ се в кв.3441 по плана на гр.Велинград на ул.”Георги Кирков”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.13 от ЗМСМА, т.5.2. на Решение №28/04.02.2011г. на Министъра на околната среда и водите, чл.4, ал.1 и чл.7, ал.3, т.1, т.2 от Таблицата от Решение №96/23.02.2012г. на Общинския съвет и във връзка с чл.52, ал.3 от Закона за водите и постъпило Заявление с вх.№53-00/170 от 05.02.2016г. от „ВЕЛИ СПА” ЕООД – Стара Загора с ЕИК №——- с управител Калина Ангелова   и  след проведеното  поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №5 „Сярна баня” на Находище за минерална вода „Велинград-Каменица” – №16 от Приложение №2 към чл.14, т.2 от Закона за водите на „ВЕЛИ СПА” ЕООД – Стара Загора с ЕИК №———– за обект „СПА хотел”, който се намира в УПИ №ХХХVІІ-6437, 1980, 7705, 7444 в кв.3441 по плана на гр.Велинград със средно денонощен дебит 0,7 /нула цяло и седем десети/ л./сек. за 365 /триста шестдесет и пет/ дни в годината при допустим максимален дебит от 1,73 /едно цяло и седемдесет и три стотни/ л./сек. в обем 21580,2м3 /год. /двадесет и една хиляди петстотин и осем цяло и две десети/ куб.м. за година, за срок от 10 /десет/ години с цел на водовземането – „всички други цели”.

            2.Таксата за водовземане на минерална вода е 0,50лв./куб.м. /петдесет стотинки/.

            3.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.05.2016г., Протокол №7, точка №24 от дневния ред, по вх.№427/14.05.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/  

Коментарите са изключени!