Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1424/22.07.2016 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:

   Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план- план за регулация, засягащ УПИ № І-39, „За туристическа база”; № ІІ-43, „За туристическа база” и № ІІІ-42, „За туристическа база” масив 151, местност „Санаториума”, землище Велинград, така че:

    С плана за регулация се изменя дворищната регулация, като УПИ № І-39, „За туристическа база”; № ІІ-43, „За туристическа база” и № ІІІ-42, „За туристическа база” масив 151, местност „Санаториума”, землище Велинград се обединяват в един нов УПИ № І-39, 42, 42, „За туристическа база” с нова площ от 4 138 кв.м.

Измененията са показани със зелен цвят в скицата-идейно предложение.

Заповедта се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ДТК

25.07.2016 г.

Коментарите са изключени!