Обявление

На основание чл. 124 б ал. 2 от ЗУТ

 

 

  Разрешава изработването на ПУП- план за регулация и застрояване, предвижда се промяна предназначението на земеделски земи за ПИ № 60, 61, 62, 63, в масив от 33 от „пасище-мера” в „За отглеждане на животни”, като се образува един УПИ LX-68 „За отглеждане на животни” с площ от 900 м2. Достъпът до него ще се осъществява посредством полски път ПИ 033005. Предвижда се ново застроително петно до два етажа, с височина стреха  10м, плътност на застрояване 80%, Кинт- 1,5, като се спазват отстоянията от съседните имоти, местност „Благовото”, землище Велинград, ЕККАТТЕ 10450.

Проекта се намира в отдел „ТСУ”, община Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35, етаж 1 стая № 2, и може да се прегледа от заинтересуваните и да се възрази в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението до Кмета на Община Велинград.

Коментарите са изключени!