Обява

     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме, че ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, има Инвестиционното предложение (ИП) за обособяване и изграждане (ново строителство) на „Спортен комплекс Велинград – Драгиново” в поземлен имот № 297114 по КВС на с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик, местност „Градев лог”.

Коментарите са изключени!