ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

От Общински съвет- Велинград,

приета с Решение №304/27.07.2016г.

 

за прекратяване на концесионната процедура за добив на волфрамосъдържащи руди от находище „Грънчарица – Център“, поради противоречие със законодателството за управлението на водите и за опазването на околната среда

 

Ние, общинските съветници от Общински съвет-Велинград,

 

След като разгледахме доклада на Кмета на Община Велинград и Управителя на общинското дружество „ВКТВ“ ЕООД, относно съвпадението на концесионната площ на учредената концесия за добив на волфрамосъдържащи руди от находище „Грънчарица – Център“ с основния район на водовземанията за питейни нужди на град Велинград, съгласно издадени разрешения от Басейнова дирекция – Пловдив, издадени в полза на ”ВКТВ” ЕООД  – Велинград

Приемаме за установено:

 

  1. На 18.10.2002 година Министърът на околната среда и водите е издал Разрешение за водоползване на водите от Събирателна деривация Бистрица – дюкер Чукура, което е изменено и продължено с решение на същия орган от 20.01.2009 г.
  2. Ползването на водата от същата деривация за питейни нужди е уредено с Разрешение за водоползване № 300180 от 04.12.2003 г. и Разрешение за водовземане от повърхностен воден обект № 0141007 от 16.09.2009г, издадени от Басейнова дирекция – Пловдив на ”ВКТВ” ЕООД – Велинград.
  3. На 21.05.2009 г. с Решение № 372 Министерският съвет на Република България, на последното си заседание открива процедура по учредяване концесия за добив на волфрамосъдържащи руди от находище „Грънчарица – Център“. При вземането на това решение изобщо не са разглеждани актовете на Министъра на околната среда и водите от същата година, засягащи същата площ, както и очевидните противоречия със законодателството за управление на водите и опазването на здравето на населението.
  4. При преглед на приложените официални топографски карти, на които са нанесени Събирателната деривация „Бистрица“ и Концесионната площ за добив на волфрамосъдържащи руди от находище „Грънчарица – Център“, съгласно решението на Министерския съвет е видно, че територията на основните водовземания, осигуряващи около две трети от питейната вода на град Велинград и на с.Драгиново съвпада почти изцяло с определената от Министерския съвет концесионна площ.
  5. Извършеното от МС и МИЕ учредяване на концесия за добив на цветни метали, заемащо основната вододайна зона на град Велинград, със съоръжения, изградени още през 1944 година и нанесени на всички официални карти недвусмислено показва, че законодателството в областта на добива на полезни изкопаеми и учредяването на концесии се намира в недопустимо противоречие със законодателството за управлението на водите и опазване на здравето на населението.

В резултат на всичко гореописано, действията на концесионера застрашават пряко и непосредствено живота и здравето на жителите на град Велинград.

Като изразяваме дълбока загриженост за здравето на населението, опасностите за околната среда и развитието на Община Велинград, като водеща европейска СПА и балнеологична дестинация, ние, общинските съветници в Общински съвет- Велинград единодушно

 

 

НАСТОЯВАМЕ

 

  • Министерският съвет на Република България, органите на Министерството на околната среда и водите и Министерството на икономиката да предприемат всички законосъобразни действия, за ефективното спиране на изпълнението на всякакви правни и фактически действия и за прекратяването на процедурата по учредяване концесия за добив на волфрамосъдържащи руди от находище „Грънчарица – Център“;
  • Народното събрание да приеме решение за недопускане на учредяване на концесии за добив на полезни изкопаеми, които могат да застрашат живота и здравето на гражданите или да увредят околната среда, до синхронизиране на законодателството по учредяването на концесии, управлението на водите и опазване на здравето на населението и околната среда;
  • Народното събрание още през следващия парламентарен сезон да започне процес на ревизиране и хармонизация на концесионното, здравното и екологичното законодателство, както и да разшири правомощията на органите за местно самоуправление при учредяването и контрола на концесионните правоотношения.

Общинският съвет на Община Велинград призовава общинските съвети на общините от Западните Родопи да разгледат на свои заседания и да приподпишат текста на тази Декларация както и да обсъдят съвместни действия за спирането на концесионните процедури за добив на цветни метали в Западните Родопи до синхронизирането на законодателството за миннодобивните дейности, за управлението на водите и за опазването на околната среда.

Общинският съвет на Община Влелинград призовава всички обществени, браншови, екологични, медицински и пациентски организации, които споделят направените в Декларацията искания да приподпишат декларацията и да се включат в действията по реализирането им.

Коментарите са изключени!