Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1807/12.10.2016г.  на Кмета на Община Велинград, се разрешава Изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация на УПИ № X-8776 в кв. № 417  по плана на гр. Велинград.

        С проекта  за частично изменение на плана за регулация, дворищната регулация се променя, като за сметка на УПИ № X-8776 се образуват два нови УПИ с вътрешна дворищна регулационна линия, минаваща по съществуващия калкан. Новообразуваните УПИ са с площи съответно:

УПИ № X-8776 с площ 279 кв.м. – общински в кв. 417 по плана на гр. Велинград

УПИ № XVI-8776 с площ 278 кв.м. – общински в кв. 417 по плана на гр. Велинград

      Заповедта и скицата с идейно предложение се намират в отдел „ТСУ” при община Велинград, 1-ви етаж, стая № 2.

Коментарите са изключени!