РЕШЕНИЕ №397/13.10.2016г.

Относно: Даване на съгласие и упълномощаване Кмета на Община Велинград да подаде жалба срещу Заповед №1075/28.09.2016г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.60, ал.1 от АПК и  след проведеното гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

            Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласие и упълномощава Кмета на Община Велинград да подаде жалба срещу Заповед №1075/28.09.2016г. на  Изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите.

            2.На основание чл.60 от АПК във връзка с необходимостта да се защити особено важен обществен интерес, тъй като при закъснението на изпълнението на акта, може да последва значителна или трудно поправима вреда, допуска предварително изпълнение на решението на Общински съвет – Велинград.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 13.10.2016г., Протокол №15, точка №1 от дневния ред, по вх.№744/11.10.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!