РЕШЕНИЕ №398/13.10.2016г.

Относно: Изменение на Решение №396/29.09.2016г. на ОбС – Велинград и изменение и допълнение на програмата за капиталови  за разходи на Община Велинград за 2016г.

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и  след проведеното поименно  гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

2

22

29

            Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1. Изменя частично т.5 на свое Решение № 396 прието на редовно заседание на Общински съвет – Велинград проведено на 29.09.2016г., като отменя обект „подмяна и ремонт на водопровода на ул. „Милуш Папарков” в гр. Велинград” в размер на 28 000 лв., и преразпределя средствата за обект съгласно измененията по-долу.

  1. 2.  Отменя т.5 – „Преасфалтиране на ул. „Лесничей В. Попов”, Велинград” – 30 000 лв. средствата от ЦС от РБ за обекта в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2016г, и преразпределя средствата от обекта съгласно измененията по-долу.

3. Отменя т.7 – „Реконструкция на канализация на ул. „Стою Калпазанов” до пресечката с ул. Бялата скала” – 23 000 лв. средствата от ЦС от РБ за обекта в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2016г, и преразпределя средствата от обекта съгласно измененията по-долу.

4. Отменя т.13 – „Доставка и монтаж видео наблюдение в паркове в гр. Велинград и на входно-изходните пътни артерии на града” – 20 011 лв средствата от ЦС от РБ за обекта в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2016г, и преразпределя средствата от обекта съгласно измененията по-долу.

5. Отменя т.23 – „Изготвяне работен проект на подпорна стена на ул. „Цар Самуил” №35, Велинград” – 6 000 лв. средствата от ЦС от РБ за обекта в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2016г. и преразпределя средствата от обекта съгласно измененията по-долу.

  1. 6.  Изменя т. 43 -  „Изготвяне на подробни устройствени планове на с. Алендарова, Враненци, кв. Далова, Долна Дъбева и Юндола” в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2016г, като намаля стойността на обекта с 1 811 лв. от ЦС от РБ и същата става – т. 43 „Изготвяне на подробни устройствени планове на с. Алендарова, Враненци, кв. Далова, Долна Дъбева и Юндола” – 12 000 лв. от ЦС от РБ.
  2. 7.  Преразпределя  средствата от 28 000 лв от ЦС от РБ, 30 000 лв. от ЦС от РБ,  23 000 лв. от ЦС от РБ,  20 011 лв средствата от ЦС от РБ, 6 000 лв средствата от ЦС от РБ и  1 811 лв. от ЦС от РБ или общо 108 822 лв. от ЦС от РБ по обекти в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2016г. както следва:

-          Увеличава с 22 232 лева от ЦС от РБ средствата за обект „Изграждане подпорна стена на ул. „Сютка” и НСН;

-          Увеличава с 1 225 лева от ЦС от РБ средствата за обект  „Ремонт Радонова баня, кв. Чепино”;

-          Увеличава с 81 365 лв. от ЦС от РБ средствата за обект  „Извършване неотложни ремонтни дейности /изкърпване и преасфалтиране/ на уличната мрежа в гр. Велинград”;

-          4 000 лв. от ЦС от РБ за ремонт на водопровод за питейна вода „Клептуза” за с. Драгиново.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 13.10.2016г., Протокол №15, точка №2 от дневния ред, по вх.№741/11.10.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!