РЕШЕНИЕ №399/13.10.2016г.

Относно: Изменение на Решение №392/29.09.2016г. на ОбС – Велинград и упълномощаване Кмета на Община Велинград да сключи договор за директно възлагане на добив на дървесина за обект №4, включващ отдели/подотдел:56-х, 59-б, намиращи се в горски територии собственост на Община Велинград, попадащи на територията на ДГС „Алабак“.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП и чл.60, ал.1 от АПК,  след проведеното поименно  гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

            Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Изменя Решение №392/29.09.2016г., като дава съгласие и упълномощава Кмета на община Велинград да сключи  договор  за директно възлагане на добив на дървесина за обект №4, включващ отдели/подотдели: 56-х, 59-б намиращи се в горски територии собственост на Община Велинград попадащи на територията на ДГС „Алабак”. От необходимостта да се защити особено важен обществен интерес, тъй като при закъснението на изпълнението на акта може да последва значителна или трудно поправима вреда, следва да се приложи чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс за допускане на предварително изпълнение на решението на Общински съвет-Велинград.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 13.10.2016г., Протокол №15, точка №3 от дневния ред, по вх.№742/11.10.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!