РЕШЕНИЕ №400/13.10.2016г.

Относно: Даване съгласие за попълване на нов имот за трафопост – център Велинград, като същия имот се актува като частна общинска собственост.

На основание  чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.6, ал.1, ал.3 от ЗОС , чл.2,  ал.1 и ал.5 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.64 от Закона за енергетиката , чл.3 и чл.11 НАРЕДБА № 8 ОТ 28 ЮЛИ 1999Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОВОДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА, чл.64, ал.2 и ал.3, чл.67, ал.1 от ЗУТ; Молба вх.№028-01-266/14.03.2013г. от “ЕВН-България Електроразпределение” – ЕАД, Решение №109/25.04.2013г на ОбС-Велинград, Становище изх.№Вл-188/24.02.2014г на ПБЗН-Велинград(инж.Методи Ушев), Решение №653/12.12.014г. и Решение №391/25.06.2015г. на Административен съд-Пазарджик; Решение №2634/11.03.2015г на ВАС-София,  след проведеното поименно  гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

            Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласие за сметка на част от упи IV.”За парк” – имот пл.№2850- Публична общинска собственост по плана на Велинград –представляваща част от озеленена площ (източно от Плажа и Женска баня-Лъджене), да се  образува и попълни в плана на града нов имот пл.№8993 – с размери 2,25м/3,10м  и площ=7,0м2 (по Приложение№5- скица№987/17.09.2016г.), за ТРАФОПОСТ-ЦЕНТЪР-Велинград като същия имот да се актува като Частна общинска собственост.

2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши  законоустановените процедури по т.1

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 13.10.2016г., Протокол №15, точка №4 от дневния ред, по вх.№743/11.10.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!