РЕШЕНИЕ №401/13.10.2016г.

Относно: Допускане на задание за изменение на действащ ОУП на Община Велинград в частта – Допълване на режим на устройствена зона, предвидена за застрояване за четири поземлени имота – земеделски земи с възможност за промяна на тяхното предназначение в урегулирани поземлени имоти.

    На основание  чл.21,ал.1, т.11 от ЗМСМА, както и  във връзка с чл.125 и по смисъла на чл.124 от Закона за устройство на територията, във връзка с Решение №330/30.10.2014г на Общински съвет-Велинград с което е одобрен общ устройствен план на Община Велинград, Решение №160/31.03.2016г. Общински съвет-Велинград с което е одобрено допълване на общ устройствен план на Община Велинград, в частта -  нанасяне на нова административна граница между двете общини Велинград и Сърница- след като с Указ № 177  на Президента на Република България от 22 юли2014 г.  (ДВ бр. 62 от 29 юли2014 г.), във връзка с Решение №161/31.03.2016г. на Общински съвет-Велинград за промяна от Частна общинска собственост в Публична общинска собственост на ПИ №297110 и ПИ №297112, местност “Градев Лог”, землище с.Драгиново община Велинград, Решение №395/29.09.2016г на ОбС-Велинград за допълване в Програма на Община Велинград за обект – първостепенно общинско значение,  след проведеното гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

            Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

ДОПУСКА  ЗАДАНИЕ  и ДАВА СЪГЛАСИЕ  за изменение на действащ ОУП на община Велинград , приет с влязло в сила Решение №330/30.10.2014г и допълнен с влязло в сила Решение№160/31.03.2016г на Общински съвет-Велинград (в частта нанасяне на нова административна граница по Указ№177/22.07.2014г. на Президента на РБ), в частта -  ДОПЪЛВАНЕ НА РЕЖИМ НА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА, ПРЕДВИДЕНА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за четири броя поземлени имоти-земеделски земи  с допустима промяна на тяхното предназначение

 в урегулирани поземлени имоти, както следва:

  • ПИ №297114, местност ”ГРАДЕВ ЛОГ”, землище с.Драгиново, общ.Велинград, (по Приложение№1)
  • ПИ №033021, местност ”БЛАГОВОТО”, землище Велинград (по  Приложение№2)
  • ПИ №033068, местност ”БЛАГОВОТО”, землище Велинград  ( по  Приложение№3)   и

ПИ №065045, местност ”ГОЛЯМА МЪТНИЦА”, землище Велинград (по Приложение№4)

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 13.10.2016г., Протокол №15, точка №5 от дневния ред, по вх.№750/13.10.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                       /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!