НАРЕДБА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ – МАСИ, КАБИНИ И ДРУГИ,СЪГЛАСНО ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ

ГЛАВА І

РАЗДЕЛ І ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1./1/ Тази наредба урежда реда за поставяне и ползване на преместваеми обекти за търговия(ПОТ) на територията на Община Велинград по смисъла на чл.56,ал.1 от ЗУТ.

         /2/ С наредбата се определят градоустройствените изисквания при поставянето на преместваеми обекти на територията на Община Велинград и правомощията на административните органи на община Велинград, относно реда за издаване на разрешения за поставяне на заинтересуваните лица, режима на ползване на обектите и заплащане на дължимата цена.

         /3/ Преместваеми обекти по смисъла на тази наредба, са предназначени за търговски и други обслужващи дейности, не са трайно свързани с терена и не нарушават целостта на настилката под тях. Преместваемите обекти могат да бъдат елементи от системата на градската среда.

         /4/ Преместваемите обекти по ал. 1 могат да се поставят върху части от тротоари, части от площадни пространства, върху свободни места с друго обществено предназначение,без това да затруднява общественото ползване на терените, върху които те се поставят или да застрашава по какъвто и да било начин здравето,живота и безопасността на гражданите и други техни права.

         /5/ Не са предмет на регламентиране чрез тази Наредба:

         5.1 Преместваеми обекти, разположени в терени, регулационно отредени за пазари.

         5.2 Рекламно-информационни съоръжения, регламентирани с Наредба за рекламната дейност.

РАЗДЕЛ ІІ ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ

Чл. 2. /1/ По своето предназначение преместваемите обекти могат да бъдат: 1. Шест месечни – разположени по схема, одобрена до 31 декември на предходната година.

         2. Кратковременни – разположени по схема, одобрявана във връзка с провеждането на градски празници, чествания, изложения и други подобни обществени прояви.

         3. Елементи на градския дизайн – разположени по схема, одобрявана по конкретно възникнали нужди.

         4. Сезонни обекти, функциониращи за времето от 01 април до 30 октомври – летен сезон и от 01 декември до 01 февруари – коледно-новогодишен. /2/ По вид преместваемите обекти могат да бъдат:

         1. Маси и колички с възможност за монтиране на частично защитно покритие (чадъри, сенници, тенти, навеси и др.).

         2. Елементи от градски дизайн – спирки на градския транспорт, пейки, други трайно поставени елементи на обществената инфраструктура, детски и атракционни съоръжения и други.

         /3/ Преместваеми обекти съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 могат да бъдат предназначени за продажба само на стоки и услуги, допустими по Наредба № 7 на Министерството на здравеопазването, както следва: 1. Пакетирани хранителни стоки;

         2. Кафе и закуски, допустими по Наредба № 7 от 08.04.2002г. на Министерството на здравеопазването;

         3. Печатни произведения;

         4. Произведения на художествените занаяти и изкуство;

         5. Цветя;

         6. Цигари и алкохол;

         7. Ядки;

         8. Сладолед;

         9. Плодове и зеленчуци;

         10. Билети, фишове (гр. транспорт, тото, лотария);

         11. Стоки, свързани с честване на празници;

         12. Парфюмерийни и козметични промишлени стоки;

         13. Услуги от битов характер;

         14. Автомати за топли и безалкохолни напитки и пакетирани захарни изделия и закуски,банкомати и др.

РАЗДЕЛ ІІІ ПЛОЩАДКИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.3 Имоти, общинска собственост, които не са към общинско предприятие”Пазари и тържища” и в които, съгласно одобрените по чл. 3 от тази Наредба схеми, се предвижда изграждането на преместваеми обекти,могат да бъдат определени като пазарни площадки по смисъла на тази Наредба. Площадките за разполагане на ВПО се определят със Заповед на Кмета на Община Велинград,след решение на ОбС-Велинград,съобразно одобрените от Главния архитект на Община Велинград схеми.

ГЛАВА ВТОРА РЕД ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ

Чл. 4. /1/ Преместваемите обекти за търговия се разполагат съгласно схема, одобрена от Главния архитект на Община Велинград.Към схемите за поставяне на преместваеми обекти за търговия се изготвят при необходимост и проекти за мероприятия за осигуряване на прилежащата инфраструктура и благоустрояване,които са съгласувани със съответните органи и организации, в т.ч. с МВР – КАТ.

         /2/Схемите се изготвят:

         1.По предложение на Дирекция “Управление на общинската собственост”.

         2. По инициатива от физически или юридически лица след сезиране на органите по преходната точка.

         /3/ Схемите за разполагане на преместваеми обекти за търговия се изработват служебно от техническата служба.

         /4/ Схемите се включват за разглеждане в общинския ЕСУТ до 30 дни от внасянето им.

         1. Внесените за разглеждане схеми да бъдат предварително съгласувани с КАТ и да съдържат схематични данни за съществуващите временни обекти и срока за разрешаването им.

         2. След решение на общинския ЕСУТ и от ОбС същите се одобряват от Общинския съвет в срок до 31 декември на текущата година. Чл. 5. /1/ Одобрените схеми за разполагане на преместваеми обекти се обявяват на видно място в сградата на общинска администрация. /2/ Молбите на ползвателите са по образец, утвърден от Кмета на Община Велинград и към тях се прилагат задължително следните документи:

-копие от актуално удостоверение за съдебна регистрация на фирмата,

-копие от данъчната регистрация на фирмата, копие на БУЛСТАТ,

-копие от разрешение за ползване от предходната година (за съществуващи обекти),

- /Отм.с Решение №388 от 29.09.16г./ – удостоверение за липса на задължения към Община Велинград,

 -оразмерена схема за разположението на “маси пред заведения”.

         /3/ При получаване на разрешително ползвателят заплаща еднократна такса,определена от Наредбата на ОбС-Велинград. Чл. 6. /1/ Не се допуска надвесването на конструктивни елементи /козирки, навеси, сенници и др./ над съоръженията за търговия на височина по-малка от 3.00м от нивото на терена, върху които са поставени. /2/. 1. Едно физическо лице или юридическо лице има право да ползва не повече от един преместваем обект в централна градска част, с изключение на обекти за търговия с периодичен печат и тези по § 1,за които това ограничение не важи.

         2. Ограничението по чл.5, ал.2 не се отнасят за ПОТ, собственост на дружества с общинско участие.

         /3/ Не се допуска преотдаване и/или преотстъпване на площи, за които има сключен договор и издадено разрешение за разполагане на преместваеми обекти, разположени върху общински терени на друго физическо или юридическо лице.

         /4/ При извършване на сделка с преместваем обект за търговия по реда на чл. 15 от ТЗ, новият собственик кандидатства за сключване на договор и разрешение за ползване на общински терен по общия ред и получава разрешение. Не се допускат сделки с преместваеми обекти за търговия по друг ред.

         Чл. 7. /1/ Разрешението за поставяне на преместваеми обекти за търговия и др. се издава от Главен архитект на Общината след сключване на договор с Кмета на Общината,на името на ползвателя,като в разрешението фигурира и името на собственика на терена.

         /2/ Договор за поставяне на преместваеми обекти за търговия се сключва от Кмета на Община Велинград в 14 /четиринадесет/-дневен срок от подаване на молбата.

         /3/ Разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговия и други в частни поземлени имоти, собственост на физически или юридически лица, различни от държавата и общините, се издава на името на собственика, от Главен архитект, въз основа на скица за местонахождението на обекта, с размери и одобрен проект, ако е необходимо. /4/ Договорът  по ал. 2 се издава по образец, одобрен от Кмета на Общината, като в него задължително се посочват:

         1.Имената на ползвателя и собственика на терена.

         2. Площта от терена, предмет на разрешението за поставяне на обекта за търговия и местонахождението му.

         3. Размерът на таксата за ползване за общински терени, определена с Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград, както и срока за ползване. /5/ В преместваемия обект за търговия задължително се поставя копие от договора и от разрешението.

         /6/ Отмяната на разрешението за поставяне се извършва със Заповед на Кмета на Община Велинград на основанията, посочени в тази Наредба. /7/ Обектите се демонтират по Заповед на Кмета на Община Велинград в следните случаи:

         1. При неспазване на клаузите, включени в договора за поставяне на преместваеми съоръжения.

         2. При разполагане на обекта извън мястото по одобрената схема. 3. При изтичане на срока за поставяне,посочен в договора и разрешителното.

         4.При незаконни: поставяне, преустройство, промяна на предназначение,пристрояване и надстрояване на преместваеми обекти.

         5. При неспазване на изискването по чл.5 ал.2 демонтирането в тези случаи се извършва за сметка на ползвателя в 7-дневен срок след изтичане на договора.

         /8/ Преместваемите обекти за търговия, поставени въз основа на издадени разрешения, но невключени в схемата по реда на § 2, ал.1 се премахват.

         Чл. 8. /1/ Процедурата по демонтиране на преместваеми обекти започва със съставяне на констативен протокол от длъжностни лица. /2/ Въз основа на констативния протокол, Кметът на Общината издава заповед за премахване на обекта.

         /3/ След изтичане на срока за доброволно премахване заповедта по ал. 2 се привежда в изпълнение от определена фирма по договор с Кмета на Общината.

 

ГЛАВА ТРЕТА РАЗДЕЛ І ВЪТРЕШНО-СЛУЖЕБЕН КОНТРОЛ

Чл. 9. Кметът на Община Велинград или упълномощено от него лице упражнява контрол по приложението на тази Наредба.

          Чл. 10. Договорите и разрешенията се вписват в регистър.

РАЗДЕЛ ІІ АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 11. /1/ Наказва се с глоба от 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание този, който:

         1.Постави незаконно преместваемо съоръжение.

         2. Не извърши възстановителни работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди вследствие на осъществената от него дейност. 3. Не изпълни в определен срок заповед за демонтиране на незаконно поставено преместваемо съоръжение.

         Чл. 12. /1/ Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Велинград въз основа на съставен акт, установяващ нарушението, съставен от длъжностно лице актосъставител от общинската администрация, упълномощени със заповед на Кмета на Община Велинград.

         /2/ Установяването на нарушенията и издаването на наказателни постановления се извършва по реда на ЗАНН.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.Търговията на открито със сезонни стоки, включително и мартеници, цветя, коледни и великденски сувенири, селскостопанска продукция със сезонен характер, дърва за огрев, маси пред заведения,витрини, фризери и кафе машини и други, се извършва по схема, изработена от гл. Архитект;

         § 2. Захранването на обектите се осъществява с временни връзки и мрежи. § 3.Главният архитект на Община Велинград, по изключение, допуска промяна в схемата за разполагане на преместваемите обекти във връзка с възникнали обществени нужди /панаири, изложбени площи и други/ за максимален срок един месец.

         §4.Наредбата се приема на основание чл.56 от ЗУТ. § 5. Възлага изпълнението на Наредбата на Кмета на Община Велинград.

         § 6. Размера на таксите, цените на услугите, реда и сроковете за събирането и заплащането им по настоящата Наредба се определя с “Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград”, приета от Общински съвет – Велинград.

         § 7. Обектите, изградени по реда на чл. 197 от ЗТСУ и чл. 120А от ППЗТСУ, включени в схемата по чл. 3 от Наредбата, да се запазят с разрешената квадратура,съгласно първичния документ за разполагане, на името на ползвателя-собственик на обекта.

Настоящата Наредба отменя досега действащата Наредба за реда и условията за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Велинград.

         Наредбата е изменена с Решение №388/29.09.2016г.

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                    /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!