РЕШЕНИЕ №475/15.12.2016г.

Относно: Даване на съгласие за изготвен ПУП – ПР – изменение на уличната регулация на улица с ос.т.2284-2283 в кв.207 по плана на гр.Велинград.

На основание  чл.21, ал.(1), т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.27  и чл. 44, ал.(2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.2 , т.1 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

            Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

       1. Дава съгласието си като  собственик на уличната мрежа   за изготвения  ПУП -  план за регулация  за УПИ XXXVI-2242  в кв. 207 по плана на гр. Велинград  , като се изменя уличната регулация на улица с ос.т.2284-2283  така ,че новите регулационни граници се поставят на1,50 мсеверно от заснетия на място бордюр и се променя отреждането на УПИ XXXVI-2242   в УПИ XXXVI-2242  ,общ  в същия квартал .Измененията са нанесени с кафяв и зелен цвят  в  скицата –идейно предложение.

       2.Дава съгласие за сключване на договор по чл.15 от ЗУТ,с който70 кв. мот общински имот се придават към УПИ XXXVI.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 15.12.2016г., Протокол №19, точка №12 от дневния ред, по вх.№883/01.12.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!