РЕШЕНИЕ №479/15.12.2016г.

Относно: Разрешаване за изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на нов водопровод и нова подземна кабелна линия за електрозахранване в УПИ „За отглеждане на животни” в м.”Голяма мътница”, землище Велинград.

На основание чл.21, ал.1  т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.124б, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с чл.110, ал.5 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I чл.64 от ЗУТ – Общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура,  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

            Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

I.разрешава изработване на ПУП-парцеларен план ЗА ТРАСЕ на обект:.

1.„ТРАСЕ зА нов ВОДОПРОВОД ЗА водоснабдяване на УПИ XLV-45 – „ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ”, местността „голяма мътница”, землище велинград

Целта на разработката е да се определи подземно трасе за нов водопровод за водоснабдяване до УПИ XLV-45 – „ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ”. То е проектирано да започва от т. 1-съществуващ водопровод в ПИ 064001 и да минава покрай съществуващите в имота сгради /оранжерия/ докато достигне до ПИ 065045

Трасето ще бъде осъществено подземно, като общата му дължина ще бъде162 м.

Трасето за новия водопровод е отразен с червен цвят в идейната скица

  1. „ТРАСЕ зА нова подземна кабелна линия за електрозахранване  на УПИ XLV-45 – „ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ”, местността „голяма мътница”, землище велинград

Целта на разработката е да се определи трасе за нова подземна кабелна линия 20КV от съществуващ бетонов стълб 10-4 на ВЛ „Мрамор”, който се намира  ПИ 065045, до мястото, определено за поставяне на нов трафопост в имота за електрозахранване на ПИ 065045

Трасето ще бъде осъществено подземно, като общата му дължина ще бъде 11  м.

Трасето за новия водопровод е отразен с червен цвят в идейната скица

II..Одобрява приложеното задание по чл. 125 от ЗУТ

III. Настоящето Решение да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

IVРешението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б ал. 4 от ЗУТ

V.Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 15.12.2016г., Протокол №19, точка №16 от дневния ред, по вх.№891/02.12.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!