Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 2167/13.12.2016 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за застрояване на УПИ № IX-4549, кв. 653 по плана на гр.Велинград.

Уличната и дворищната регулация не се променят.

       С  проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно до три етажа и свързано застрояване-едноетажно, покриване на съществуващ калкан в УПИ № XVIII-4571 при следните параметри: плътност на застрояване – 60%, Кинт.=1,2; минимално озеленяване – 40%, съгласно приложената идейна скица.

      Заповедта и скицата с идейно предложение се намират в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет.1, стая № 2.

                                                                                                                                                      27.12.2016г.

 
Коментарите са изключени!