Обявление

     На основание чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ  и във връзка с Решение № 428/17.11.2016 г. на Общински съвет-гр. Велинград се разрешава  изработване на подробен устройствен план-парцеларен план, а именно път PAZ 1062/BGL, п.к. II-84-Аврамово/-Рохлева-Биркова-Кръстава- , В УЧАСТЪКА КРЪСТАВА-/III-843/, М. ГРЪНЧАРИЦА.

         С проекта се определя трасе на новото пътно платно и сервитута на пътя и се определят засегнатите от трасето имоти.

           Съгласно ПУП- парцеларен план, новият път започва от разклона за с. Кръстава на пътя за гр. Сърница /ІІІ-843 Велинград-Сърница/, следва съществуващия път до с. Кръстава през местност „Грънчарица”, докато достигне до входа на с. Кръстава.

          Настоящият проект се изготвя във връзка с изработен работен проект за реконструкция и рехабилитация на съществуващия път.

          Общата дължина на новия път е11 291 м., като4630 мот тях попадат в землището на с. Грашево, а останалите6661 мса в землището на с. Кръстава.

         Ширината на пътното платно, както и сервитута на пътя не са еднакви, поради характера на съществуващия терен. В най-тесните си части пътното платно е с широчина 3,50 м., а в най-широките си части-8,0 м..

         Трасето на пътя е проектирано по съществуващия на място път, като върви успоредно на течението на реката, има проектирани нови водостоци, както и реконструкция на съществуващи. Пресичането на реката се извършва по съществуващите на място съоръжение в обхвата на съществуващото трасе.

         Общата площ на засегнатите от трасето на новото пътно платно и сервитута на пътя площ е 68, 519 дка.

         Трасето е отразено с червен цвят в ПУП, изготвен от ЕТ „ Бучков-91-Васил Бучков”.

ДТК

29.12.2016 г.

Коментарите са изключени!