Обявление

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 478/15.12.2016 г. на Общински съвет гр. Велинград се разрешава:

         изработване на ПУП-парцеларен план ЗА ТРАСЕ на обект:.

1.„ТРАСЕ зА нов ВОДОПРОВОД ЗА водоснабдяване на УПИ LX-68 – „ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ” местност „Благовото”, землище Велинград

Целта на разработката е да се определи подземно трасе за нов водопровод за водоснабдяване до УПИ УПИ LX-68 – „ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ”

 То е проектирано да започва от т. 1-съществуващ водопровод в ПИ 032081 и да минава  през съществуващ общински път, докато достигне до ПИ 033068

Трасето ще бъде осъществено подземно, като общата му дължина ще бъде 263 м.

Трасето за новия водопровод е отразен със зелен  цвят в идейната скица

2. „ТРАСЕ зА нова подземна кабелна линия за електрозахранване  на УПИ УПИ LX-68 – „ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ” местност „Благовото”, землище Велинград

Целта на разработката е да се определи трасе за нова подземна кабелна линия ниско напрежение. То е проектирано да започне от т. 1- съществуващ трафопост „Благовото-0”, който се намира в ПИ 033020-общински път, да минава през ПИ033019-общински имот и след като пресече общински път-ПИ 033005, да достигне до границата на ПИ 033068, където ще се постави разпределително табло

Трасето ще бъде осъществено подземно, като общата му дължина ще бъде 78  м.

Трасето за новия водопровод е отразен с червен цвят в идейната скица

Парцеларният план се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ДТК

06.01.2017 г.

Коментарите са изключени!