ПРОЕКТ: ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИTE ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА

ПРОЕКТ:

 

П Р О Г Р А М  А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИTE ОБЩИНСКА

СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г. е разработена в съответствие с изискванията на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост в изпълнение на приетата с Решение № 53/25.02.2015 год. на Общински съвет -Велинград Стратегия за управление на общинската собственост на Община Велинград за мандат 2015-2019 г. С програмата се цели да се направи подбор на оптимални управленски решения, които да се основават на приетата политика за развитие през стратегическия период. Реализацията на тази цел изисква анализ на състоянието на общинската собственост и възможностите за нейното развитие, както и най- важните проблеми и приоритети, които общината трябва да реши за подобряване на управлението, стопанисването и опазването на собствеността си. Общинската собственост е постоянен, автономен източник на приходи за общинския бюджет и обезпечава финансирането на голяма част от общинските дейности. Предначертаните предварително цели и приоритети, оповестените намерения на общината при управлението и разпореждането с общинско имущество ще внесе прозрачност, последователност и ред, ще намали възможностите и съмненията за субективизъм и корупция. Предварително обявените стратегически намерения ще предизвика по-широк интерес и съответно ще увеличи приходите от продажба и отдаване под наем.

ІІ.ОСНОВНИ ЦЕЛИ,ПРИНЦИПИ И ПРИОРИТЕТИ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1.Основни цели:

1.1. Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване на селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността.

1.2. Опазване и подобряване на екологичната среда

1.3. Пълно идентифициране на обема общинска собственост

1.4. Гарантиране на ефективно управление и повишаване на приходите от стопанисването на общинската собственост.

Осигуряването и постигането на предходните цели гарантират поддържането на общинската собственост в оптимален обем, структура и при оптимално управление, като гарант за осигуряване на устойчиво развитие на общината като цяло.

2. Принципи при управление и разпореждане с общинската собственост.

2.1. Законосъобразност

Общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметски наместници действат в рамките на правомощията си, установени от закона и подзаконовите нормативни актове. Актовете за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество се издават за целите, на основанията и по реда, предвиден в закона, като не се допуска конфликт на интереси.

2.2. Приоритетност на обществения интерес

При упражняване на правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите приоритетно следят за защита на обществения интерес. Имотите и вещите, общинска собственост, се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.

2.3. Целесъобразност

Органите са длъжни да вземат решение за придобиване на общинска собственост по целесъобразност, при спазване на закона и установените в тази стратегия принципи, цели и приоритети. Същият принцип се спазва и при управление и разпореждане с общинско имущество.

2.4. Публичност

При придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите са длъжни да осигуряват откритост, достоверност и пълнота на информацията в рамките на закона.

2.5. Състезателност при разпореждането.

Разпореждането с общинско имущество се извършва след провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс по ред и начин, определени в наредбата по чл.8 ал.2 от ЗОС.

3. Приоритети

3.1. Отчитане на новите приоритети на общинското развитие, при разработването на проектите за бюджет на общината за всяка година, както и при кандидатстването за получаване на кредити от финансови институции, международни програми, проекти и споразумения за ефективно и рационално управление на общинската собственост в интерес на жителите на община Велинград.

3.2. Увеличаване на общинската собственост чрез придобиване на нова собственост.

3.3. Ефективност в управлението и разпореждането с общинско имущество с цел увеличаване на собствените приходи на общината.

     Предмет на настоящата програма са недвижимите незастроени и застроени жилищни и нежилищни имоти, общинска собственост, които са на пряко управление и разпореждане на общинския съвет и кмета на общината и са предназначени за отдаване под наем и продажба, както и имотите, които Общината ще апортира като участие в търговски дружества (ако има такива).

Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяващ актуализирането ? през годината в зависимост от конкретните условия и нормативна уредба.

ІІІ. ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА

Настоящата Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост обхваща периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.Предмет на  програмата са имоти – публична и частна общинска собственост. С имотите и вещите, които са извън обхвата на програмата се извършват разпоредителни действия след нейното актуализиране. Програмата подлежи на текущо актуализиране през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет на основание чл.8, ал.9  от ЗОС.

Съгласно от чл.8,ал.9 от Закона за общинската собственост Програмата съдържа:

  1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;
  2. описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;
  3. описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които Общината желае да получи в замяна;
  4. описание на имотите, които Общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;
  5. обектите,за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;

ІV. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1.Прогнозни  приходи през 2017 г.

 

             1.1.От наеми общински обекти и терени –    250 000 лева

              В т.ч.

              -от обекти- 140 000 лв.

              – от терени –110 000 лв.

              -от наем по краткосрочни договори-15 000 лв.

             1.2. От продажба на общинска земя и сгради – 150 000 лева

             1.3. От наем на земеделски земи – 60 000 лева

             1.4.От концесии – 4110 лева

ТЕКУЩИ  (СКЛЮЧЕНИ)  ДОГОВОРИ  ЗА НАЕМ (към 16.01.2017 г.)

 

Месечен наем Годишен наем
Обекти

4 021,75 лв.

48 261,00 лв.

Терени

6 165,78 лв.

73 989,36 лв.

ОБЩО:  

122 250,36 лв.

 

V. ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ,ОТДАВАНИ ПОД НАЕМ

 

Наименование

Вид

Наем

УПИ І,кв.156,петно №1-В-д Сграда

45.00

УПИ ІV,кв.156,петно №5 -В-д. Петно

172.00

ОДК,кв.161 В-д. Сграда

110.00

УПИ ІХ -Мл.дом,кв.10 Сграда

358.35

магазин в кв.65 В-д. Сграда

435.00

Мл.дом,УПИ ІХ-С.Петка Сграда

201.00

УПИ VII -Здравна служба кв.22 П-во Сграда

62.50

пом.№4, УПИ ХХІV,кв.124 Сграда

125.00

УПИ I,кв.12,училище Чепино. Сграда

170.00

стая №20,Стара сграда Сграда

24.00

УПИ І-2834 За минерален плаж Сграда

49.60

УПИ ІІІ -59919 -за етно.музей Сграда

457.00

пом.№3,УПИ ХХІV,кв.124,В-д. Сграда

125.00

ст.№20 бул.Х.Аспарух №54 Сграда

38.40

ул. Винчо Горанов -бл.Орфей Сграда

170.00

пом.№2,УПИ ХХІV,кв.124 -В-д. Сграда

83.75

стая №8 старата сграда Сграда

24.00

Кръстава зъб.Кабинет Сграда

140.00

Грашево зъб.кабинет Сграда

50.00

УПИ ХІV-2555,кв.354 В-д. Сграда

8.00

гараж,Св.Петка-Млад.дом Сграда

72.15

Здр.служба -К-ва. Сграда

40.00

УПИ ХІV,кв.354 -Велинград Сграда

25.00

пом.№5 и №6 Стара сграда Сграда

48.00

УПИ ХІІ,кв.130 -В-д. Сграда

900.00

пом.№1,УПИ ХХІV,кв.124 В-д. Сграда

88.00

 

 

 

 

 

VІ. ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ,ОТДАВАНИ ПОД НАЕМ

 

Наименование

Вид

Наем

1

УПИ VІ ,кв.133 -Велинград Общински терен

95.83

2

кв.192 -Велинград Петно

125.00

3

петно №2,УПИ ІV “За парк”,кв142 Петно

16.00

4

петно №1, бул.Хан АСПАРУХ Петно

16.00

5

бул.С-ие о.т.2114-о.т.2112 -тротоар Петно

86.62

6

Тото -ул.Н.Вапцаров,кв.142 Петно

105.00

7

пл.Възраждане,В.д. Петно

204.17

8

ч-т от петно,УПИ ІІІ-8066,кв.65,В-д Общински терен

46.67

9

УПИ І,кв.156 Петно

50.00

10

петно №6с.Д-во, ул.Мариница Петно

39.29

11

петно №4,кв.156 -Велинград Петно

131.00

12

УПИ ,кв.110 -ВЕЛИНГРАД Общински терен

59.40

13

УПИ ХІІ-за училище,кв.72 Петно

151.00

14

п.№1 в кв.281 Общински терен

52.00

15

УПИ ХІ кв.172 Велинград Петно

205.00

16

УПИ І -ЗА училище,кв.2,Св.П-а Петно

26.00

17

9 броя петна за спирки Петно

513.00

18

УПИ ХХХV,кв.141 -ТУХЛАТА Петно

391.50

19

петно №1,УПИ ХХХV,кв141 -Санд. Петно

148.00

20

УПИ ІV,кв.142 -Автогарата Петно

87.50

21

петно №11 ул.Мариница Петно

64.00

22

петно №1 в кв.44 Д-во. Петно

160.00

23

петно №5,Д-во,ул.Мариница Петно

60.48

24

петно №10,Д-во, ул.Мариница Петно

36.29

25

Петно №9,Д-во,ул.Мариница Петно

36.29

26

петно №2 в тротоар с.Драгинов Петно

66.57

27

ПЕТНО №4 Д-Іво ул.Мариница Петно

60.48

28

ПЕТНО №3,Д-во, ул.Мариница Петно

36.29

29

Петно №8,Д-во,ул.Мариница Петно

36.29

30

петно №1А в кв.44 Д-во. Петно

64.00

31

петно №2 у-ще Пашово Петно

32.00

32

кв.133 по плана на гр.В-д Петно

805.20

33

петно №2 кв.44 Д-во. Петно

177.52

34

УПИ IХ -За парк,кв.156 Петно

145.00

35

УПИ ХVІ-7318,кв.1981-за пом.ст.В-Д. Общински терен

64.22

36

петна 20 кв.м. УПИ І за уч.в Св.Пет Петно

67.00

37

петно №3 ул.Терегово, Д-во. Петно

83.00

38

петно №2 ул.Терегово, Д-во. Петно

93.00

39

петно до пикадили кв.130 Петно

215.00

40

петно №1ул.Терегово,Д-во Петно

168.00

41

петно №12 търговска ул. Петно

120.00

42

петно №6 ул.Терегово ,Д.-во. Петно

71.00

43

петно №17 ул.Терегово, Д-во. Петно

64.40

44

петно №7 ул.Терегово,Д.во. Петно

35.00

45

петно №1 у-ще Н.Бенковски Петно

90.00

46

тротоар петно №3 -Д-во,кв.44 Петно

126.80

47

УПИ V,кв.408 по плана В-д. Петно

209.50

48

петно №2 кв.44 Д-во. Петно

71.00

49

п.№10с.Д-во тротоар р.Мариница Петно

68.00

 

VІІ.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ  ПО ЗЕМЛИЩА

Земеделски земи, признати и възстановени като общинска собственост, съгласно чл.18ж,ал.1 и чл.27,ал.1 от ППЗСПЗЗ и Заповеди РД-06-66 от 27.05.2011г. и РД-06-9 от 19.01.2012 г. по чл.45в,ал.7 от ППЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция”Земеделие”-гр.Пазарджик

Землище Велинград – земи с обща площ 1800 дка.

Землище Драгиново –земи с обща площ  560 дка.

Землище Грашево – земи с обща площ 1800 дка.

Землище Кръстава –земи с обща площ 2200дка.

Землища Пашово –земи с обща площ 170 дка.

Землище Рохлева –земи с обща площ 130 дка.

Землище Враненци-земи с обща площ 35 дка.

Землище Бутрева – земи с обща площ 200 дка.

Землище Горна Дъбева –земи с обща площ 80 дка.

Землище Света Петка –земи с обща площ 320 дка.

Землище Бозева –земи с обща площ 240 дка.

Землище Биркова- земи с обща площ 40 дка.

Землище Чолакова-земи с обща площ 160 дка.

Землище Абланица –земи с обща площ 40 дка.

Землище Цветина-земи с обща площ 40 дка.

VІІ.ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКА ЗЕМЯ

1. По чл. 35, ал. 1 /публични търгове и конкурси/ от ЗОбС.

1/УПИ№І-за търговия и услуги,кв.1821 с площ от 178 кв.м. по плана на  гр.Велинград,общ.Велинград, АЧОС №978/2017 год.

2/УПИ№ХLV-1207,кв.68А с площ от 736 кв.м. по плана на с.Драгиново,общ.Велинград,АЧОС №975/30.11.2016 год.;

2.Продажба на имоти по чл. 35,ал.3 от ЗОбС/продажба на земя-частна общинска собственост ,на собственика на законно построена върху нея сграда/

1/УПИ№ХІ-1786,кв.327 с площ от 436 кв.м. по плана на гр.Велинград,общ.Велинград;АЧОС №979/2017 год.;

3. По чл.36,ал.2,т.1 от ЗОС/прекратяване на съсобственост,чрез продажба частта на общината/

1/ 4 кв.м. ид.ч. от УПИ№VІІІ-209,416, целият с площ от 1093 кв.м.в кв.30 по плана на с.Юндола,общ.Велинград;АЧОС №976/30.11.2016 год.;

2/ 28 кв.м. ид.ч. от УПИ№ХХІ-244 целият с площ от 244 кв.м. в кв.17 по плана на с.Грашево,общ.Велинград,АЧОС №977/2017 год.;

 

VІІІ.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата Програма обхваща бюджетната 2017 година. Тя се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да бъде актуализирана през годината.

 

 

 

 

 

Коментарите са изключени!